Seminar za izradu završnog rada

Naziv
Seminar za izradu završnog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
0
Šifra
124299
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Osposobiti studente za istraživački i znanstveni rad te za koncipiranje i izradu diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Vrste istraživanja učenja i podučavanja stranih jezika (njemački), konceptualna i eksperimentalna istraživanja, metodologija društvenih i humanističkih disciplina.
 2. Traženje i sakupljanje literature i drugih izvora, proučavanje literature, stilovi i načini čitanja i pravljenja bilježaka iz literature.
 3. Odabir teme završnog rada, primjeri tema obrađenih na nastavničkom smjeru studija germanistike.
 4. Razrada tematike, koncipiranje problematike; koncipiranje istraživanja odnosno razrade teme, primjeri.
 5. Odabir korpusa, ispitanika, ili pokusne i kontrolne grupe, primjeri iz diplomskih radova na nastavničkom smjeru studija germanistike.
 6. Odabir metodologije istraživanja; opis korpusa odnosno ispitanika.
 7. Razrada metoda istraživanja odnosno postupaka obrade teme.
 8. Klasifikacija podataka, statistička obrada.
 9. Sažimanje rezultata i interpretacija, zaključak.
 10. Strukturiranje pisanog rada; citiranje i drugi uzusi izrade i obrade teksta stručnog rada.
 11. Izlaganja studenata o odabranoj temi diplomskog rada, o području interesa, komentiranje voditeljice seminara, diskusija sa sudionicima na seminaru.
 12. Izlaganja studenata o odabranoj temi diplomskog rada, o području interesa, komentiranje voditeljice seminara, diskusija sa sudionicima na seminaru.
 13. Izlaganja studenata o odabranoj temi diplomskog rada, o području interesa, komentiranje voditeljice seminara, diskusija sa sudionicima na seminaru.
 14. Izlaganja studenata o odabranoj temi diplomskog rada, o području interesa, komentiranje voditeljice seminara, diskusija sa sudionicima na seminaru.
 15. Zaključno vrednovanje cijelog studija nastavničkog smjera germanistike i pojedinih kolegija od strane studenata, diskusija o tome, prijedlozi za poboljšanje.

Ishodi učenja
 1. Pronalaziti stručne i znanstvene tekstove s područja suvremene glotodidaktike, lingvistike i drugih relevantnih disciplina, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu
 2. Pronaći temu svojeg stručnog, istraživačkog ili znanstvenog interesa
 3. Pronaći stručnu literaturu za tu temu
 4. Primijeniti adekvatne načine proučavanja stručne literature i pravljenja bilježaka
 5. Koncipirati obradu teme
 6. Samostalno koncipirati i provesti istraživanje
 7. Obraditi dobivene rezultate i interpretirati ih
 8. Napisati stručni ili znanstveni rad s područja glotodidaktike
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata: kontinuirano komentiranje njihove aktivnosti na satu i doprinosa nastavi.

Obavezna literatura
 1. Poenicke, K./Wodke-Repplinger, I. (1995): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Duden-Taschenbücher. Mannheim usw.: Dudenverlag. - Niederhauser,
 2. Jürg (2000): Duden – Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten. Mannheim itd.: Dudenverlag, 3. völlig neu bearb. Aufl.
 3. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen, Basel: Francke UTB. 3. Ausg.
Dopunska literatura
 1. Klippel/Schmid-Schönbein: Forschung in der Fremdsprachendidaktik. U: Bayrhuber et al. (ur.) (2001): Lehr- und Lernforschung in den Fachdidaktiken. Innsbruck itd.: Studien-Verlag (str. 111-119)
 2. Bayrhuber, H. et al. (Hrsg.) (2001): Lehr- und Lernforschung in den Fachdidaktiken. Wien usw.: Studienverlag.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij