Sintaksa

Naziv
Sintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51689
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija studente upoznati s temeljnim teorijskim okvirima i modelima sintaktičkoga opisa. Poseban je naglasak unutar kolegija na funkcionalnim pristupima sintaksi koji se stavljaju u odnos spram formalnih pristupa. Seminarska nastava temelji se na praktičnoj analizi odabrane jezične građe primjenom različitih teoirjsko-metodoloških okvira.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
  2. Nabrojati glavne predstavnike funkcionalnih i formalnih pristupa sintaksi.
  3. Obrazložiti razliku između funkcionalnih i formalnih pristupa sintaksi.
  4. Izdvojiti temeljna načela sintaktičkoga opisa svojstvena funkcionalnim i formalnim pristupima.
  5. Analizirati jezičnu građu temeljem jedne od metoda sintaktičkoga opisa
  6. Prepoznati prednosti i nedostatke svakog od dvaju pristupa
  7. Procijeniti primjenjivost pojedine metode s obzirom na tip odabrane jezične građe.
  8. Stručno argumentirati u raspravama o pitanjima sintaktičkoga opisa.
  9. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar