Sintaksa engleskoga jezika - vrste riječi

Naziv
Sintaksa engleskoga jezika - vrste riječi
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
36326
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Upoznati studente s leksičkim kategorijama i sastavničkom strukturom rečenice u engleskome jeziku te s gramatičkom funkcijom pojedinih sastavničkih i rečeničnih dijelova, nastojeći usporediti različite jezične pojavnosti u engleskom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. General information about the course. Brief historical overview of syntactic studies. Prescriptive vs. descriptive. Exercises.
 2. Morphology: problems in identifying words, morphemes and allomorphs. Lexical words and function words. Lexical categories. Inflection and derivation. Paradigmatic and syntagmatic relations. Exercises.
 3. Phrases and Clauses. Clause elements and clause patterns. Grammatical relations: subjects and objects. Exercises.
 4. Verb classes in English. Lexical, modal, and primary verbs.
 5. Phrasal and prepositional verbs. Exercises.
 6. VPs: tense, aspect, voice and modal use. Non-finite clauses. Exercises.1st ASSIGNMENT DUE
 7. REVISION OF VERBS AND VPs.
 8. Noun classes in English. NPs: determiners. Exercises.
 9. Pronouns. Exercises.
 10. NPs: premodification and postmodification. Exercises.
 11. REVISION OF NOUNS AND NPs.
 12. Adjectives and adjective phrases. Exercises. Prepositions and PPs. Exercises.
 13. Adverbs and adverbials. Exercises.
 14. Grammatical categories: Gender, Tense, Mood, Aspect. 2nd ASSIGNMENT DUE
 15. FINAL REVISION and COURSE ASSESSMENT. PREPARATION FOR THE EXAM.

Ishodi učenja
 1. Studenti će naučiti analizirati gramatičke pojavnosti iz lingvističke, deskriptivne perspektive i uspostaviti kritički odnos prema preskriptivističkom pogledu na jezik te prema pitanjima odnosa standardne i nestandardne gramatike.
 2. Studenti će naučiti razlikovati morfološku, sintaktičku i semantičku razinu jezične analize te razlikovati i određivati kategorije i funkcije jezičnih elemenata uz pomoć sintaktičkih testova.
 3. Studenti će ovladati gramatičkim metajezikom te će moći provesti morfološku i leksičku analizu različitih vrsta riječi, kao i gramatičku analizu skupina i jednostavnih rečenica u engleskome jeziku.
 4. Studenti će moći uspoređivati gramatičke pojave u engleskome i hrvatskome jeziku na razini riječi, skupina i jednostavne rečenice te će moći samostalno objasniti razlike između dvaju gramatičkih sustava, pogotovo one koje su uzrokom međujezičnih utjecaja u jezičnoj proizvodnji hrvatskih bilingvalnih govornika.
 5. Studenti će ovladati sofisticiranim teorijskim i praktičnim gramatičkim znanjem sukladnim razini C1 poznavanja engleskoga jezika. Moći će ga primijeniti u samostalnoj jezičnoj proizvodnji te u kasnijoj lingvističkoj analizi raznih oblika diskursa, u prevođenju i u podučavanju.
Metode podučavanja
Gradivo se predaje po cjelinama putem prezentacija u Powerpointu, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koje poslije provjeravaju s nastavnikom na satu. Zadaci i dodatni materijali dostupni su studentima putem sustava učenja na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo, a studentima su ponuđena četiri nešto zahtjevnija zadatka od kojih biraju dva koja su uvjet za dobivanje potpisa. Sredinom i krajem semestra studenti imaju mogućnost polaganja dijela gradiva putem kolokvija. Ocjena dvaju kolokvija se zbraja. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti koji nisu uspjeli ili željeli polagati putem kolokvija pristupaju pismenom ispitu te dobivaju brojčanu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
 2. Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman
 3. Crystal, David (2003). (1) The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press
 4. Crystal, David (2004). (2) The Stories of English, London: Penguin Books
 5. Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh: Edinburgh University Press
 6. Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press
 7. Trask, R. L. (1999). Language: the Basics, London, New York: Routledge
 8. Milroy, James (2007) The Ideology of the Standard Language. [U:] Carmen Llamas, Louise Mullany, Peter Stockwell (ur.) The Routledge Companion to Sociolinguistics. London/New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press
 2. Lyons, John (1981). Language and Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press
 3. Palmer, Frank R. (1995). (second edition). Semantics, Cambridge: Cambridge University Press
 4. Robins, Robert H. (1997). A Short History of Linguistics, Longman
 5. Wekker, Herman & Haegeman, Liliane (1996). A Modern Course in English Syntax, London, New York: Routledge

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar