Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika

Naziv
Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
124531
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Lektorske vježbe
75

Cilj
Uvođenje polaznika u sintaksu turskih rečenica s infinitnim glagolskim formama (gerunda, participa, proparticipa i glagolskih imenica) te njihova usporedba, odnosno kontrastiranje s njima značenjski bliskim tipovima hrvatskih rečenicama.
Sadržaj
 1. Prošireni rečenični članovi s glagolskim imenicama, participima i gerundima: zavisne rečenice ili rečenični konstituenti?; argumenti i kontra argumenti. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 2. Turske glagolske imenice i njihovi značenjski ekvivalenti u hrvatskome jeziku (I). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 3. Turske glagolske imenice i njihovi značenjski ekvivalenti u hrvatskome jeziku (II). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 4. Turske glagolske imenice i njihovi značenjski ekvivalenti u hrvatskome jeziku (III). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 5. Turski participi i njihovi značenjski ekvivalenti u hrvatskome jeziku (I). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 6. Turski participi i njihovi značenjski ekvivalenti u hrvatskome jeziku (II). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 7. Turski participi i njihovi značenjski ekvivalenti u hrvatskome jeziku (III). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 8. Test.
 9. Višestruke preoblike i njihovi ishodišni modeli na primjerima tipa Adamın, Ankara’ya gitmeden önceki hafta aniden hastalanıp öldüğünü duyunca taksiye binerek… etc. (I).
 10. Višestruke preoblike i njihovi ishodišni modeli na primjerima tipa Adam buna razı olduğu VE mümkün olduğu en kısa zamanda benimle görüşmek istediği için… etc. (II).
 11. Infinitne forme kao obilježje književnog i žurnalističkog stila (I). Vježbe: analiza tekstova i sintakstička raščlamba primjera.
 12. Infinitne forme kao obilježje književnog i žurnalističkog stila (II). Vježbe: analiza tekstova i sintakstička raščlamba primjera.
 13. Infinitne forme kao obilježje književnog i žurnalističkog stila (III). Vježbe: analiza tekstova i sintakstička raščlamba primjera.
 14. Pripreme za ispit.
 15. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Navesti vrste te objasniti i demonstrirati upotrebu proširenih rečeničnih članovi (glagolske imenice, participi i gerundi) zavisne rečenice ili rečenični konstituenti?; argumenti i kontra argumenti
 2. Argumentirati stajališta o infinitnim glagolskim formama kao zavisnim rečenicama ili rečeničnim konstituentima
 3. Konstrastirati glagolske imenice, participe i gerunde s njima značenjski bliskim elementima u hrvatskom jeziku s posebnim osvrtom na morfološko-sintaktička obilježja
 4. Demonstrirati i analizirati ishodišne modele i višestruke preoblike koje uključuju infinitne glagolske forme
 5. Samostalno prevoditi složene tekstove književnog i žurnalističkog stila tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 6. Komunicirati na turskom jeziku o temama različite razine složenosti koristeći se infinitnim glagolskim formama
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb
 2. Erguvanlı, E. (1984): The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles
 3. Hengirmen, M. (1995): Türkçe Dilbilgisi, Ankara
 4. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara
 5. Teodosijević, M.(2004): Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad
 2. Banguoğlu, T. (1974), Türkçenin Grameri, İstanbul
 3. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge
 4. Jansky, H. (198611), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden
 5. Swift, L. (1962): A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, the Hague
 6. Teodosijević, M. (1997), Izbori savremene turske proze, Beograd
 7. Udžbenici po izboru lektorice / lektora

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar