Sintaksa ukrajinskog jezika I

Naziv
Sintaksa ukrajinskog jezika I
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51362
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika. Usporedba ukrajinskog sintaktičkog opisa s hrvatskim. Svladavanje sintaktičkih jedinica. Rad na tipologiji jednostavne rečenice (usvajanje preoblika jednostavne rečenice).
Sadržaj
 1. Predavanje: Uvod u sintaksu ukrajinskoga standardnog jezika. Pojam i predmet sintakse. Osnovne jedinice sintakse i njihovo mjesto u sustavu jezika (hijerarhija razina, sintaktičke jedinice kao jedinice više razine). Višeaspektnost sintaktičkih jedinica (logički, strukturni, semantički, komunikativni aspekti).
 2. Predavanje: Spojevi riječi (sintagme) kao nepredikativna (već nominativna) sintaktička jedinica. Razlike između sintagme i riječi te sintagme i rečenice. Klasifikacija (podjela) sintagma. Dvije vrste spojeva riječi: zavisni (zatvoreni) i nezavisni (otvoreni i zatvoreni). Spojevi riječi po sastavu (jednostavni, složeni, obvezatno složeni, frazemi). Tipovi zavisnih sintagma prema morfološkom izrazu glavne riječi (imenički, pridjevski, glagolski, priložni). Vježbe: Sintaktička analiza različitih vr
 3. Predavanje: Vrste sintaktičkih veza među sastavnicama spojeva riječi (sročnost, upravljanje, pridruživanje). Vježbe: Sintaktička analiza spojeva riječi. Sastavljanje sintagmi prema zadanim shemama.
 4. Predavanje: Semantika spojeva riječi (atributivni, objektni, adverbijalni). Ponavljanje gradiva iz teme „Sintagma“. Priprema za provjeru znanja. Vježbe: Sintaktička analiza spojeva riječi. Sastavljanje sintagmi prema zadanim shemama.
 5. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Sintagma“. Rečenica kao jezična i govorna jedinica. Osnovne karakteristike rečenice (modalnost, sintaktičko vrijeme, kategorija lica). Tipologija jednostavne rečenice (višeaspektni pristup).
 6. Predavanje: Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Tipologija rečenice“. Vježbe: Uvježbavanje podjele rečenica. Sastavljanje različitih tipova jednostavne rečenice.
 7. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Tipologija rečenice u ukrajinskim sintaksama“. Jednostavna dvočlana rečenica. Glavni dijelovi rečenice. Subjekt (jednostavni i složeni). Vježbe: Određivanje različitih vrsta subjekata.
 8. Predavanje: Glavni dijelovi rečenice. Predikat (jednostavni i složeni, imenski složeni, glagolski složeni i sastavljeni). Priprema za provjeru znanja iz tematske cjeline „Glavni dijelovi rečenice“. Vježbe: Određivanje različitih vrsta predikata i subjekata. Sastavljanje rečenica z različitim vrstama subjekata i predikata.
 9. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Glavni dijelovi rečenice“. Sporedni dijelovi rečenice. Atribut (sročni i nesročni), apozicija. Vježbe: Sintaktička analiza jednostavnih rečenica, pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 10. Predavanje: Sporedni dijelovi rečenice. Objekt (izravni i neizravni). Vježbe: Sintaktička analiza jednostavnih rečenica, pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 11. Predavanje: Sporedni dijelovi rečenice. Priložna oznaka (mjesta, vremena, načina, uzroka, namjere, uvjeta itd.). Sinkretizam sporednih dijelova rečenice. Priprema za provjeru znanja iz tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“. Vježbe: Sintaktička analiza jednostavnih rečenica, pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 12. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“. Jednostavna jednočlana rečenica (glagolska i imenska). Vrste glagolskih jednočlanih rečenica. Vježbe: Određivanje vrste jednočlane glagolske rečenice. Sastavljanje različitih vrsta jednočlanih glagolskih rečenica. Vježbe: Sintaktička analiza jednostavnih rečenica, pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 13. Predavanje: Jednostavna jednočlana rečenica (imenska). Vrste imenskih jednočlanih rečenica. Vježbe: Određivanje vrste jednočlane imenske rečenice. Sastavljanje različitih vrsta jednočlanih imenskih rečenica.
 14. Predavanje: Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“. Vježbe: Određivanje vrste jednočlane rečenice. Sastavljanje različitih vrsta jednočlanih rečenica.
 15. Ponavljanje. Diskusija o pojedinim pitanjima. Zaključivanje ocjena na temelju kontinuiranog praćenja.

Ishodi učenja
 1. Opisati na ukrajinskom jeziku i prepoznati osnovne sintaktičke jedinice – rečenicu, spoj riječi, najmanje sintaktičke jedinice.
 2. Sastaviti, usporediti i upotrijebiti različite tipove spojeva riječi.
 3. Kategorizirati funkcionalne dijelove ukrajinske rečenice.
 4. Sastaviti, preoblikovati i upotrijebiti različite tipove rečenice na ukrajinskom jeziku.
 5. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik sintakse.
 6. Zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkog sustava ukrajinskog i hrvatskog jezika.
 7. Koristiti stručnu i znanstvenu sintaktičku literaturu.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, interakcija sa studentima, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje ili usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Sučasna ukrajins’ka mova (red. M.Ja. Pljušč) (2009). – Kyjiv.
 2. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 3. Pljušč, M.Ja., Grypas N.Ja. (2004). Gramatyka ukrajins’koji movy v tabluc’ah. – Kyjiv.
 4. Pranjković I. (1998). Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. – Zagreb.
 5. Silić J., Pranjković I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika. – Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Šuljžuk K.F. (2004). Syntaksys ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
 2. Vyhovanec’ I.R. (1993). Gramatyka ukrajins’koji movy. – Kyjiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar