Sistematska pedagogija

Naziv
Sistematska pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35974
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sinteza i analiza osnovnih pojmova pedagogije kao sustavno izvedene znanosti Uviđanje teorijsko-praktičke pozicije pedagogije kao znanosti Spoznaja i uviđanje bića odgoja i obrazovanja Upućivanje studenata na poziciju samoobrazovanja
Sadržaj
 1. Pitanje o biti pedagogije, te biti odgoja i obrazovanja kao temeljnih pojmova pedagogije.
 2. Promišljanje smisla i sistematske pozicije pojma svrhe odgoja i obrazovanja.
 3. Čovjek kao bivanje. Ideja slobode. Ideja uma. Nietzsche. "Ekscentrična pozicionalnost".
 4. Uvod u osnovne ideje Herbartove opće pedagogije.
 5. Sistematska pedagogija na primjeru djela Pavla Vuk-Pavlovića.
 6. Pedagogijske ideje Gjure Arnolda, Vladimira Filipovića, Stjepana Matičevića.
 7. Pozitivistički i funkcionalistički pojam pedagogije kao fundamentalno antipedagogijski pogled.
 8. Ideja univerziteta naspram sveučilišta kao heteronomne, performativne i funkcionalne institucije. Kant - spor fakulteta. W. von Humboldt.
 9. Pedagogijsko konstituiranje kulture na primjeru Vuk-Pavlovića i Fichtea.
 10. Razlika filozofijskog i znanstvenog pojma teorije. Pedagogijska teorija kao filozofijska teorija.
 11. Pojam prakse i pedagoške prakse.
 12. Određivanje općih i posebnih grana pedagogijske znanosti u sistemu pedagogijske znanosti, te izvođenje njihovog proizlaženja jednih iz drugih.
 13. Rekapitulacija kolegija, sistematski pregled i ekspliciranje veza pojediih tema.
 14. Rasprava i pitanja.
 15. Rasprava i pitanja.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati koncepte pedagogije kao znanosti
 2. Apstrahirati odgojno-obrazovne zorove na razinu pedagogijskih pojmova
 3. Kritički prosuđivati i problematizirati svrhe odgoja i obrazovanja postavljene na specifičnim teorijskim promišljanjima čovjeka, društva i kulture
 4. Objasniti odnos svrhe odgoja i obrazovanja te sistematski formulirane pedagogijske znanosti
 5. Usporediti i procijeniti heteronomno i autonomno konstituirane svrhe odgoja i obrazovanja
 6. Pokazati na konkretnim povijesnim odgojno-obrazovnim strukturama koji pedagogijski ili pseudopedagogijski koncepti ih konstituiraju
 7. Analizirati, komentirati i komparirati paradigmatske povijesne, već ozbiljene sistematske/opće pedagogije u njihovim bitnim momentima, na temelju analize povijesno-teorijski bitnih tekstova
 8. odrediti posebnosti pedagogije kao znanosti, opisati sustav pedagogijskih disciplina i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima
 9. analizirati pedagogijske teorijske diskurse i ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 10. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju pedagogije
Metode podučavanja
Izlaganje, Dijalog, Analitičko čitanje tekstova
Metode ocjenjivanja
individualno praćenje, seminarski rad, kvaliteta sudjelovanja u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Hentig, H. (2008), Što je obrazovanje, Educa, Zagreb
 2. Liessmann, K. P. (2008), Teorija neobrazovanosti - zablude društva znanja, Jesenski i Turk, Zagreb
 3. Komar, Z. (2008), Pedagogija kao sustavna znanost obrazovanja, Pedagogijska istraživanja Vol. 5, No. 2, str. 127-136
 4. Palekčić, M. (2010), Herbartova teorija odgojne nastave – izvorna pedagogijska paradigma, Pedagogijska istraživanja Vol. 7, No. 2, str. 319-338
Dopunska literatura
 1. Benner, D. (1993), Die pädagogik Herbarts : eine problemgeschichtliche einführung in die systematik neuzeitlicher pädagogik, Juventa, München
 2. Benner, D. (2010), Allgemeine Pädagogik : Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns, Juventa, München
 3. Herbart, J. F. (1902), The science of education : its general principles deduced from its aim, and The Aesthetic revelation of the world, D. C. Heath & Co., Boston
 4. Vuk-Pavlović, P. (1932), Ličnost i odgoj, Tipografija, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar