Slovačka književnost 20. stoljeća

Naziv
Slovačka književnost 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
52298
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s periodizacijom slovačke književnosti 20. stoljeća, s najvažnijim književnim pravcima, stilovima, poetikama i slovačkim književnopovijesnim posebnostima. Predstavljanje autora i njihovih opusa, kroz razdoblja moderne, između dva svjetska rata, nakon 1945., u 60-im, kao i nakon baršunaste revolucije.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada, studentske obveze.
 2. Realizam u slovačkoj književnosti. Martin Kukučin.
 3. Vajansky i Hviezdoslav, žene spisateljice.
 4. Božena Slančikova Timrava. Jozef Gregor Tajovsky.
 5. Između realizma i moderne: Janko Jesensky. Slovačka moderna: Ivan Krasko.
 6. Književnost između dva svjetska rata. Poezija. Drama.
 7. Proza do 1945. Ladislav Nadaši Jege. Jozef Ciger Hronsky.
 8. Margita Figuli i lirizirana proza.
 9. Književnost nakon 1945. Poezija. Drama.
 10. Proza. Dominik Tatarka. Rudolf Sloboda.
 11. Prozaici 60-ih godina.
 12. Prozaici 60-ih godina.
 13. Književnost nakon 1989. (nakon baršunaste revolucije) - poezija i proza.
 14. Suvremena slovačka drama.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. studenti će moći navesti i objasniti specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija slovačke književnosti
 2. izdvojiti i analizirati relevantna obilježja književnopovijesnih razdoblja i individualnih djela unutar slovačke književnosti 20. stoljeća
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. kritički čitati i tumačiti slovačke književne tekstove iz obrađenog razdoblja
 5. samostalno prezentirati svoje interpretacije usmeno i pismeno u obliku seminarskoga rada
 6. svojim riječima objasniti poetiku obrađenih razdoblja i pisaca
Metode podučavanja
predavanja i seminari, rad na tekstu, studentska izlaganja i prezentacije, zajedničke analize i diskusije, studentska vođenja dnevnika čitanja, mentorski i individualni rad.
Metode ocjenjivanja
pismena i usmena provjera znanja, provjera izvršavanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi, aktivno sudjelovanje na nastavi, pismena izrada najmanje jednoga seminarskog rada i njegova usmena prezentacija, čitanje lektire i pisanje Dnevnika čitanja)

Obavezna literatura
 1. J.H.Vajansky: Tatry a more
 2. P.O.Hviezdoslav - djelo po izboru
 3. M.Kukučin: Dom v strani
 4. L.R.Podjavorinska - izbor iz dječije književnosti
 5. B.S.Timrava: Tapakovci, Skusenost, Bez hrdosti
 6. J.G.Tajovsky: Maco Mlieč, Mamka Postkova, Statky-zmatky
 7. J.Jesensky: Malomestske rozpravky
 8. I.Krasko: Nox et solitudo
 9. Hronsky: Jozef Mak
 10. I.Stodola - drama po izboru
 11. M.Figuli: Tri gaštanove kone
 12. M.Rufus - pjesnička zbirka po izboru
 13. P.Karvaš - drama po izboru
 14. R.Sloboda,V.Šikula,D.Tatarka - djela po dogovoru
 15. Mitana, Pištanek, Kolenič, Čičvak - djela po dogovoru
Dopunska literatura
 1. Čuzy,L.-Gbur,J.-Kršakova,D.-Mikulova,M.-Roberts,D.-Zambor,J.: Panorama slovenskej literatury II, SPN, Bratislava 2005.
 2. Čuzy,L.-Darovec,P.-Hochel,I.-Kakošova,Z.: Panorama slovenskej literatury III, SPN, Bratislava,2006.
 3. Karpatsky,D.: Slovačka književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knj.VII, Zagreb 1975.
 4. Leksikon stranih pisaca, ŠK, Zagreb 2001.
 5. Mikula,V. i sur.: Slovnik slovenskych spisovatelov, Bratislava 2005.
 6. Sedlak,I. i sur.: Dejiny slovenskej literatury II., Martin, Bratislava 2009.
 7. Solar,M.: Teorija književnosti, ŠK, Zagreb 1997.
 8. Šmatlak,S.: Dejiny slovenskej literatury, Bratislava 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar