Slovačka leksikologija i frazeologija

Naziv
Slovačka leksikologija i frazeologija
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
50895
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovnim pojmovima i teorijama leksikologije i frazeologije i praktična primjena spoznanja u komunikaciji.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja.
 2. Uvod u metodologije, kognitivnu znanost; objašnjenje etnometodologije u kontekstu etnolingvistiki.
 3. Osnovni pojmovi leksikologije.
 4. Analiza komponenta i prototipa.
 5. Aksiološki leksik (emocionalne i intelektualne komponente).
 6. Suprasemantički parametar «književnost» (književni, standardni, substandardni leksik; argotizmi, dijalektizmi, profesionalizmi, slengizmi).
 7. Suprasemantički parametar «stil» (administrativizmi, kolokvializmi, publicizmi).
 8. Suprasemantički parametar «vrijeme» (antikvarizmi, neologizmi, okazionalizmi).
 9. Internacionalni leksik.
 10. Derivatologija (strvaranje riječi, multiverbizacija i univerbizacija).
 11. Dinamika leksika.
 12. Polisemička leksika (derivativna polisemija, kosemija, multisemija, polisemija i homonimija, metafora).
 13. Osnovni pojmovi frazeologije.
 14. Tipologija slovačke frazeologije.
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Objasniti etnometodologiju u kontekstu drugih metodologija.
 2. Objasniti osnovno leksikologiško pojmovlje.
 3. Opisati dinamiku i tendencije u slovačkoj leksikološkoj razini.
 4. Analizirati leksikološku razinu slovačkog jezika.
 5. Izdvojiti pojave iz slovačke leksikologije s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku.
 6. Objasniti osnovno frazeologiško pojmovlje.
 7. Opisati tipologiju slovačkih frazema.
 8. Znanje slovačkih frazema
 9. Izdvojiti pojave iz slovačke frazeologije s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Prezentacije i izlaganje o zadanoj temi. Analize teksta. Razmatranje i usporedba usvojenog teoretskog znanja u odgovarajućim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi i domaće zadaće. - seminarski rad - pismeni test - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. BOHUNICKÁ, Alena – ORGOŇOVÁ, Oľga: Lexikológia slovenčiny : Učebné texty a cvičenia. Stimul, 2011.
 2. KUCHAR, Renata – MENAC, Antica – SESAR, Dubravka: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik : S indeksom čeških i slovačkich frazema. Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1998
 3. MLACEK, Jozef: Slovenská frazeológia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar