Slovačke jezične vježbe III

Naziv
Slovačke jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
50879
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini A2/B1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja.
 2. Ponavljanie gramatike na razini A2.
 3. Gramatika: imperativ; tema: telefoniranje.
 4. Gramatika: direktan i indirektan govor; tema: klasična korespondencija i e-pošta.
 5. Gramatika: red riječi s dativom i akuzativom; tema: internet.
 6. Gramatika: glagolski vid, svršeni i nesvršeni glagoli; tema: kupnja i rezervacija ulaznice.
 7. Gramatika: analitički i sintetički futur; tema: putovanje taksijem, vlakom, zrakoplovom.
 8. Gramatika: futur glagola «chodiť» i «ísť»; tema: kulturne događanja.
 9. Gramatika: avalentni glagoli; tema: vrijeme, odjeća.
 10. Gramatika: kondicional; tema: ljubav i partnerske veze (poziv na spoj, romantika; brak, djeca; obitelj, karijera).
 11. Gramatika: deklinacija životinja u muškom rodu; tema: životinje, cirkus, prava životinja.
 12. Gramatika: aktivni participi; tema: praznici (Noć vještica i Svi Sveti, Dan čehoslovačke države, Dan borbe za slobodu i demokraciju, božićni blagdani).
 13. Gramatika: pasivni participi; tema: Bratislava.
 14. Gramatika: pasivne rečenice; tema: snovi i planovi
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Koristiti gramatiku na razini A2/B1.
 2. Čitati s razumijevanjem na razini A2/B1.
 3. Slušati s razumijevanjem na razini A2/B1.
 4. Razgovarati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini A2/B1 i izraziti vlastito mišljenje.
 5. Pisati pragmatične tekstove.
 6. Pisati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini A2/B1 i izraziti vlastito mišljenje.
 7. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini A2/B1.
 8. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. KAMENÁROVÁ, Renáta et al.: Krížom-krážom : Slovenčina A2, Univerzita Komenského, Bratislava, 2012.
 2. KAMENÁROVÁ, Renáta et al.: Krížom-krážom : Slovenčina B1, Univerzita Komenského, Bratislava, 2011.
 3. KAMENÁROVÁ, Renáta et al.: Krížom-krážom : Slovenčina. Cvičebnica A1 + A2, Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
 4. KURIC, Andrija: Obrázkový slovník česko-slovensko-chorvátsko-nemecko-anglický a konverzácia – Slikovni rječnik češko-slovačko-hrvatsko-njemačko-engliski i konverzacija. Savez Slovaka u Republiki Hrvatskoj, Našice, 2011.
 5. KURSAR, Mária – SESAR, Dubravka: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 6. VAJIČKOVÁ, Mária: Slovenčina pre cudzincov : Gramatické cvičenia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
 7. ŽIGOVÁ, Ľudmila: Slovenčina pre cudzincov : Gramatická a pravopisná cvičebnica. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar