Slovačke jezične vježbe VI

Naziv
Slovačke jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
52299
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja.
 2. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu žiť; Stilistika: upravljanje; Tama: brak u 21. stoljeću.
 3. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu bezať; Stilistika: opis; Tema: Sport.
 4. Gramatika:Verbalni prefiksi u glagolu platiť; Stilistika:rasuđivanje; Tema: Novac.
 5. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu niesť. Stilistika: reportaža; Tema: TV, reality show.
 6. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu tvoriť. Stilistika: kritika; Tema: Umjetnost.
 7. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu myslieť. Tema: Obrazovanje i znanosti.
 8. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu klásť - položiť. Tema: Slovački izumitelji.
 9. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu držať.
 10. Gramatika: Verbalni prefiksi u glagolu púšťať - pustiť.
 11. Tema: Nacionalni manjili, Slovaci u svijetu.
 12. Tema: Ekologija.
 13. Tema: Čehoslovačka.
 14. Tema: Slovački regioni.
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Koristiti gramatiku na razini B2.
 2. Čitati s razumijevanjem na razini B2.
 3. Slušati s razumijevanjem na razini B2.
 4. Razgovarati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini B2 i izraziti vlastito mišljenje.
 5. Pisati pragmatične tekstove.
 6. Pisati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini B2 i izraziti vlastito mišljenje.
 7. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini B2.
 8. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. KAMENÁROVÁ, Renáta et al.: Krížom-krážom. Slovenčina B2, Univerzita Komenského, Bratislava, 2014.
 2. KURIC, Andrija: Obrázkový slovník česko-slovensko-chorvátsko-nemecko-anglický a konverzácia – Slikovni rječnik češko-slovačko-hrvatsko-njemačko-engliski i konverzacija. Savez Slovaka u Republiki Hrvatskoj, Našice, 2011.
 3. KURSAR, Mária – SESAR, Dubravka: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 4. VAJIČKOVÁ, Mária: Slovenčina pre cudzincov : Gramatické cvičenia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
 5. ŽIGOVÁ, Ľudmila: Slovenčina pre cudzincov : Gramatická a pravopisná cvičebnica. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar