Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost

Naziv
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131704
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s pojavnostima i tendencijama suvremene slovenske književnosti, i to kroz seminarske analize i interpretacije reprezentativnih autora i književnih tekstova. U kolegiju će se obrađivati lirski, prozni i dramski tekstovi suvremene slovenske književnosti, pri čemu će naglasak biti na seminarskim interpretacijama i izlaganjima studenata na odabranu temu. Kolegijem su obuhvaćeni dramski tekstovi D. Smolea i D. Jovanovića, kao i oni autora mlađe generacije, V. Möderndorfera i M. Zupančiča, zatim kraća proza R. Šeliga i A. Hienga te J. Virka i A. Čara, romani D. Jančara i A. Blatnika, te poezija M. Dekleve, M. Jesiha, I. Svetine, B. A. Novaka, kao i mlađih autora kao što su L. Stupica, T. Vrečar, G. Podlogar, J. Jakob. Na tekstovima navedenih autora vježbat će se njihova zahtjevnija analiza i tumačenje, s ciljem kritičkog ovladavanja korpusa suvremene slovenske književnosti.
Sadržaj
 1. uvodni seminar – pregled sadržaja i problematike kolegija; upoznavanje s literaturom i obavezama studenata u kolegiju
 2. kratki pregled zastupljenih književnih vrsta i žanrova suvremene slovenske književnosti; seminarska izlaganja
 3. suvremena slovenska drama – kratki povijesni pregled; reprezentativni autori i tekstovi
 4. slovenska dramatika 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća; analiza drama "Antigona" Dominika Smolea i „Oslobođenje Skopja“ Dušana Jovanovića
 5. slovenska dramatika od 1990-ih godina do danas
 6. suvremena slovenska proza – zastupljene prozne vrste i žanrovi, problemi interpretacije suvremenih proznih tekstova
 7. seminarska interpretacija kratke proze Andreja Hienga ("Buncanje o razbijenom autobusu") i Rudija Šeliga ("Šutnje")
 8. postmodernizam i „mlada slovenska proza“; seminarska interpretacija kratke proze Aleša Čara ("U kvaru") i Janija Virka („Pogled na Tycho Brahe“)
 9. suvremeni slovenski roman; analiza romana "Promijeni me" Andreja Blatnika
 10. nastavak prethodne teme; glavne tendencije u slovenskom romanu nakon 1990. godine
 11. suvremeno slovensko pjesništvo – glavni predstavnici i pjesničke zbirke
 12. slovenska poezija 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća; analiza poezije M. Dekleve, M. Jesiha, I. Svetine, B. A. Novaka
 13. slovenska poezija od 1990. godine do danas; analiza pjesama L. Stupice, T. Vrečara, G. Podlogara, J. Jakoba
 14. završni osvrt u obliku seminarskih izlaganja o žanrovskim, strukturnim, tematskim i idejnim tendencijama u suvremenoj slovenskoj književnosti
 15. zaključno predavanje i sinteza

Ishodi učenja
 1. primjena stečenih znanja u samostalnim analizama i tumačenjima odabranih tekstova
 2. razvijanje senzibiliteta i sposobnosti čitanja suvremene književnosti
 3. poznavanje književno-kritičkih i esejističkih tekstova suvremene književnosti
 4. razumjeti i znati interpretirati suvremenu poeziju, prozu i dramu
 5. znati opisati i analizirati temeljnje kanonske tekstove novije i suvremene slovenske književnosti
 6. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike slovenske književnosti u južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Problemska predavanja, seminarske kolektivne interpretacije i prezentacije (dijelova) seminarskih radova. Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminara i izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada tijekom trajanja kolegija, pojedinačna ili grupna prezentacija teme ili teksta u samom kolegiju. Seminarsko izlaganje tijekom semestra i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Djela analizirana u seminaru.
 2. Slovenska književnost III (Pogačnik, Borovnik, Dolinar, Poniž, Saksida, Stanovnik, Štuhec, Zadravec), Ljubljana: DSZ, 2001.
 3. Silvija Borovnik, Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja, 2005.
 4. Nova slovenska lirika (prir. R. Dabo/J. Kos) , Zagreb, 2002.
 5. Helga Glušič, Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja, 2002.
Dopunska literatura
 1. Slovenska kratka pripovedna proza, Međunarodni simpozij Obdobja – Metode in zvrsti, Zbornik radova, Ljubljana, 2006.
 2. Slovenski roman, Međunarodni simpozij Obdobja – Metode in zvrsti, Zbornik radova, Ljubljana, 2003.
 3. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Ljubljana, 2003.
 4. Antologija mlade slovenske poezije (prir. Matevž Kos), Ljubljana, 2004.
 5. Izabrane slovenske drame (prir. B. Hećimović), Zagreb, 1982.
 6. Tomo Virk, Strah pred naivnostjo (Poetika postmodernistične proze), Literatura, Ljubljana, 2000.
 7. Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji, Litera, Maribor, 2003., Irena Novak Popov, Novi sprehodi po slovenski poeziji, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014.