Socijalna antropologija

Naziv
Socijalna antropologija
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
64084
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Pregled osnovnih područja istraživanja, pojmova i teorijskih, analitičkih i interpretativnih pristupa unutar sociokulturne antropologije na način da studentima pruži uvid u razvoj, osnove i okvire discipline te da potiče kritičko promišljanje o postojećim istraživanjima društva i kulture kao i vlastitih konvencionalnih razumijevanja svijeta. Osnovni pojmovi (društvo, kultura, kulturni relativizam, holizam, etnocentrizam, emsko i etsko i dr.), teorije (od evolucionizma do postmoderne), metodologija (terenski rad) i pristupi unutar sociokulturne antropologije propitivat će se kontinuirano kroz osnovna područja sociokulturnog istraživanja (lokalne zajednice, religija, obitelj i srodstvo, društvene grupe, identitet). Istovremeno, ta će područja istraživanja biti pregledno predstavljena na način da se ukaže na kulturnu različitost s jedne strane (sinkronijski) te na mijene unutar pojedinih društava (dijakronijski) s naglaskom i na društveno-kulturne fenomene u suvremenom svijetu te njihovu antropološku interpretaciju. Također, uz prvenstveno američku, britansku i francusku sociokulturnu antropologiju predstavit će se i hrvatska etnologija u istraživanjima koja su komplementarna antropološkima.
Sadržaj
 1. Uvod u osnovne pojmove sociokulturne antropologije, utemeljitelji, odnos s drugim znanostima
 2. Odnos antropologije i hrvatske etnologija; razvojni tijek od 1970ih godina; definiranje pojmova ključnih za razvoj discipline (primitivno društvo, etnocentrizam, kulturni relativizam, pojam kulture, interpretativna antropologija, postmodernistički eklekticizam i dr.)
 3. Enkulturacija, škole psihologije i ličnosti, nacionalni karakteri, društvene norme
 4. Religija
 5. Brak, obitelj, srodstvo
 6. Spol, dob
 7. Identiteti i zajednice, društvene grupe
 8. Globalizacija
 9. Antropologija i baština/baštinizacija
 10. Primijenjena antropologija
 11. Koncipiranje terenskog istraživanja i formuliranje istraživačkih pitanja u sociokulturnoj antropologiji
 12. Etički aspekti etnografskog terenskog istraživanja
 13. Struktura terenske bilješke
 14. Vještine intervjuiranja
 15. Interpretiranje nalaza s obzirom na literaturu i društveni kontekst

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje temeljnih pojmova sciokulturne antropologije
 2. Sposobnosti antropološke interpretacije suvremenih sociokulturnih fenomena
 3. Razumijevanje teorijskih pristupa unutar sociokulturne antropologije
 4. Protumačiti procesualnu i kontekstualnu narav kulturnih i društvenih koncepata
 5. Raspraviti praktične primjere etnografija
Metode podučavanja
Predavanja, diskusijski seminari, rekcijski radovi.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pismenim ispitom poznavanje obavezne literature, što uključuje i bilješke s predavanja; pismeni ispit nosi 50% konačne ocjene; ocjenjuju se također rad na seminarima i vježbama - reakcijski radovi, koji ukupno nosi 50% konačne ocjene.

Obavezna literatura
 1.  Haviland, William. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 1. Priroda antropologije (5-31); 2. Priroda kulture (33-55); 5. Odrastanje čovjeka (115-142); 6. Oblici egzistencije (143-173); 7. Ekonomski sustavi (175-203); 8. Spolne veze i brak (209-235); 9. Obitelj i kućanstvo (237-259); 10. Srodstvo i porijeklo (261-287); 11. Grupiranje prema dobi, spolu, zajedničkim interesima i klasi (289-309); 13. Religija i nadnaravno (351-378); 15. Kulturna promjena (409-439); 16. Antropologija i budućnost (439-469)
Dopunska literatura
 1. Malinowski, Bronislaw. 1989. A Diary in the Strict Sense of the Term. London: The Athlone Press.
 2. Spiegelman, Art. 1991. Maus. A Survivor's tale. New York: Pantheon Books.
 3. Alexievich, Svetlana. 2005. Voices form Chernobyl. London: Dakley Archive Press.
 4. Čapo Žmegač, Jasna. 2006. Strangers Either Way. The Lives of Croatian Refugees in their New Home. New York – Oxford: Begrhahn Books
 5. Matošević, Andrea. 2015. Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva. Zagreb – Pula: IEF i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar