Socijalna percepcija i stavovi

Naziv
Socijalna percepcija i stavovi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51233
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Nakon ovog kolegija studenti će znati odrediti područje socijalne psihologije u odnosu na druge grane psihologije i ostale društvene znanosti. Uočit će važnost razumijevanja subjektivnog tumačenja socijalne okoline i njegovog djelovanja na ponašanje. Razumjet će kako ljudi stvaraju dojmove o drugim ljudima i zašto su ti dojmovi ponekad pogrešni. Studenti će ovladati temeljnim znanjem o stavovima i njihovom mijenjaju, neophodnim za razumijevanje društvenog ponašanja pojedinaca i grupa.
Sadržaj
 1. Uvod u socijalnu psihologiju. Metodologija socijalno-psiholoških istraživanja.
 2. Pojam o sebi, svijest o sebi, izvori samospoznaje.
 3. Samopoštovanje. Upravljanje dojmovima i samomotrenje.
 4. Samoprezentacija. Efekt primarnosti.
 5. Stvaranje dojmova, implicitne teorije ličnosti, samoispunjavajuće proročanstvo.
 6. Osnove atribucijskog pristupa, Kelleyjev model kovarijacije.
 7. Pristranosti u atribuiranju.
 8. Stavovi. Teorije konzistencije (teorija balansa, teorija kongruentnosti, teorija kognitivne disonance).
 9. Tehnike za mjerenje stavova.
 10. Usporedba skala stavova.
 11. Konstrukcija Thurstoneove i Likertove skale.
 12. Redukcija disonance.
 13. Persuazivna komunikacija.
 14. Inokulacija stava, psihološka reaktivnost.
 15. Odnos stavova i ponašanja.

Ishodi učenja
 1. Odrediti područje socijalne psihologije u odnosu na druge grane psihologije i ostale društvene znanosti.
 2. Kritički prosuđivati znanstvena istraživanja u području socijalne psihologije.
 3. Objasniti i usporediti različite izvore samospoznaje, te ilustrirati različite tehnike upravljanja dojmovima.
 4. Objasniti kako ljudi stvaraju dojmove i zaključke o drugim ljudima i zašto su oni ponekad pogrešni.
 5. Razlikovati tehnike za mjerenje stavova i ustanoviti njihove prednosti i nedostatke.
 6. Samostalno konstruirati i primijeniti različite skale za mjerenje stavova.
 7. Kritički prosuđivati glavne teorije stavova, te protumačiti odnos stavova i ponašanja.
 8. Samostalno osmisliti persuazivno djelovanje.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari Vježbe. Individualni i grupni domaći uratci. Individualne i grupne prezentacije. Suradničko učenje.
Metode ocjenjivanja
pismeni kolokviji ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz grupnih seminara pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. MATE d.o.o.: Zagreb
 2. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Naklada Slap: Jastrebarsko.
 3. Pennington, D.C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Naklada Slap: Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L.S. (1993). Social Psychology in the 90's. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California
 2. Myers, D.G. (1993). Social Psychology. McGraw Hill, Inc.
 3. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar