Socijalni identitet i međugrupni odnosi

Naziv
Socijalni identitet i međugrupni odnosi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
117747
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Upoznati procese koji su u osnovi nastanka različitih aspekata socijalnog identiteta i međugrupnih odnosa, glavne teorije socijalnog identiteta i grupnog samokategoriziranja, nastanka međugrupnih sukoba i njihovog smanjivanja.
Sadržaj
 1. Socijalizacijski procesi. Nasljeđe i kultura. Individualizam i kolektivizam. Procesi akulturacije i čimbenici koji pri tome djeluju.
 2. Socijalne uloge i socijalna moć. Rodne uloge: sličnosti i razlike, socijalno-psihološka objašnjenja tih razlika. Teorije socijalizacije rodnih uloga.
 3. Međugrupni stereotipi i teorijska objašnjenja: psihodinamski, sociokulturalni i kognitivistički pristup. Tehnike za ispitivanje stereotipa.
 4. Predrasude i diskriminacija. Uzroci predrasuda: sociokulturni uzroci, socijalna kognicija, pristranosti u atribuciji, teorija realnog sukoba, normativna pravila.
 5. Pristup socijalnog identiteta: teorija socijalnog identiteta i teorija samokategorizacije. Osobni i socijalni identitet i grupna pripadnost.
 6. Manjinske i većinske grupe i grupni odnosi. Ugrožavanje socijalnog identiteta i većinsko – manjinski odnos. Međugrupne emocije i afekti.
 7. Sukobi među grupama: uvjeti nastanka, postupci za ublažavanje sukoba i njihovo otklanjanje. Korištenje neprijateljske propagande u pripremi za sukob i za njegova trajanja. Nerazrješivi sukobi i genocid
 8. Međugrupno pomirenje i socijalna rekonstrukcija.

Ishodi učenja
 1. Opisati socijalizacijske procese i njihove učinke na stvaranje socijalnih uloga i socijalnog identiteta.
 2. Usporediti uzroke nastanka grupnih stereotipa i povezati odnose stereotipa, predrasuda i diskriminacije sa svakodnevnim socijalnim situacijama i društvenim događajima.
 3. Objasniti nastanak i ulogu socijalnog identiteta i s njim poveznih socijalnih procesa unutar i među grupama.
 4. Analizirati faktore i teorije nastanka međugrupnih sukoba i usporediti obrasce razvoja i smanjivanja međugrupnih sukoba.
 5. Povezati pripadanje grupama s osobnim iskustvom.
 6. Oblikovati nove ideje o putovima međugrupnog pomirenja u zajednici.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, samostalni zadaci, mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Aktivnost na nastavi 5%, individualni seminarski rad 5%, dva projektna zadatka 15%, dva pisana kolokvija ili pisani ispit s mogućnošću izlaska i na usmeni ispit 75%.

Obavezna literatura
 1. Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R. M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate. Poglavlje: 13 (Predrasude, 455-503)
 2. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002.) Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlje: 15 (Međugrupni odnosi, 427-453)
 3. Brown, R. (2006) Grupni procesi. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 6 (Međugrupni sukob i suradnja, 226-261), 7 (Razmišljanje o grupama, 264-307), 8 (Socijalni identitet i međugrupni odnosi, 310-360)
Dopunska literatura
 1. Radovi iz tekuće znanstvene periodike

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar