Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika

Naziv
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117807
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati sa pojmovima sociolingvistike i dijalektologije španjolskoga jezika. Također će biti prikazano izvođenje sociolingvističkog istraživanja te varijante španjolskoga jezika s kojima će se studenti upoznati putem audio-vizualnih materijala. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja iz knjiga i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvod i osnovni pojmovi: sociolingvistika, sociologija jezika i dijalektologija
 2. Istraživačke metode: prikupljanje i analiza podataka
 3. Jezične i sociolingvističke varijable: fonološke promjene
 4. Utjecaj društvenih faktora na jezik: spol, dob i društveno-kulturni status
 5. Utjecaj stila na jezične promjene, hiperkorekcija, jezični stavovi
 6. Sintaktičke i morfološke promjene, sintaktičke promjene u suvremenome španjolskome
 7. Kolokvij I
 8. Prezentacija članaka – usmeno + rasprava
 9. Jezične varijacije i promjene
 10. Španjolska dijalektologija, geografske izoglose na Poluotoku.
 11. Dijalektološka podjela Hispanske Amerike: geografske i fonološke izoglose I
 12. Dijalektološka podjela Hispanske Amerike: geografske i fonološke izoglose II
 13. Jezični dodiri (Hispanska Amerika i Španjolska)
 14. Španjolski u SAD-u
 15. Usmena prezentacija projekata + rasprava

Ishodi učenja
 1. Razlikovati osnovne pojmove sociolingvistike i dijalektologije.
 2. Znati identificirati pojedine španjolske jezične varijante u usmenom i pisanom izvoru.
 3. Koristiti sociolingvistički intervju kao tehniku istraživanja.
 4. Otkriti sličnosti i razlike govornih varijanti španjolskoga jezika u odnosu na standard.
 5. Predvidjeti jezične promjene u određenom dijalekatskom kontinuumu.
 6. Osmisliti i prezentirati sociolingvističko istraživanje.
 7. Upotrebljavati materijale za e-učenje za dodatno učenje o tematskim ciklusima.
 8. Kritički prosuđivati na temelju zadane lingvističke literature.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje Samostalno učenje Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 10% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 10% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija. Završni projekt iznosi 30% ocjene.

Obavezna literatura
 1. Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Washington, D.C.: Georgetown University Press
 2. Azevedo, M. M., (2009) (3ra. ed). Variación regional. En Introducción a la lingüística española. New Jersey: Prentice Hall
 3. Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel
Dopunska literatura
 1. Blas Arroyo, J. L. (2005). Sociolingüística del español: desarrollos y perspectivas en el estudio de la lengua española en contexto social. Madrid: Cátedra.
 2. López Morales, H. (2004). Sociolingüística, Madrid, Gredos
 3. Moreno Fernández, F. (2008). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Barcelona, Ariel
 4. Coulmas, F. (2000). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
 5. Sliva Corvalán, C. (1995). Spanish in Four Continents, Georgetown Univercity Press
 6. Gimeno Menéndez, F. (1990). Dialectología y sociolingüística españolas, Alicante
 7. Chambers, J. K., Schilling-Estes, N., Trudgill, P. (2006). Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell Publishers
 8. Penny, R. (2003). Variation and Change in Spanish, Cambrige Univercity Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij