Sociolingvistika

Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
118152
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s pojmovnikom, metodama rada i obimom jedne od makrolingvističkih disciplina lingvistike, te s njezinom poviješću (J. Fishman, W. Labov, I. Hoffman, J. Gumperz, B. Bernstein), i osvještavanje društvene slojevitosti jezika i društvene uvjetovanosti jezičnih ponašanja. Na izabranom jezičnom materijalu dokazat ćemo povezanost promjena u jeziku s promjenama kojima podliježe društvo. Nove spoznaje pomoći će studentu razumjeti pristup novim disciplinama lingvistike te povezati ih u jednu interdisciplinarnu kulturološku cjelinu. Student će tijekom kolegija ovladati vještinom praćenja i analiziranja znanstvenog diskursa i prezentiranja osviještenih spoznaja studentskom auditoriju, vođenje diskusije.
Sadržaj
 1. Predmet interesa sociolingvistike; povijest i razvoj
 2. Sociolingvistika i druge znanstvene discipline; Kultura jezika i sociolingvistika
 3. Predstavnici poljske sociolingvističke misli; Sociolingvistička istraživanja u svijetu
 4. Jezik Poljaka u XXI. stoljeću. Jezična svijest Poljaka. Jezični autostereotip
 5. Jezična slika svijeta. Odraz svijeta u jeziku.
 6. Poljska jezična politika u Europskoj uniji
 7. Metode sociolingvističkih istraživanja
 8. Konzervatizam i društvene inovacije u jeziku
 9. Izabrane teme – obiteljski jezik
 10. Bilingvizam
 11. Promjena, inovacija, varijetet - koncepti sociolingvistike
 12. Sociolekti i dijalekti
 13. Jezik žena i muškaraca iz sociolingvističke perspektive
 14. Vlastita imena iz sociolingvističke perspektive
 15. Fenomen poljskog razgovornog jezika (potocyzacja)

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne koncepte, teorije i probleme sociolingvistike
 2. Objediniti prethodno stečena lingvistička znanja s novostečenim znanjima iz područja sociolingvistike
 3. Analizirati sociolingvističku situaciju na primjeru Hrvatske i Poljske
 4. Usporediti i razlikovati pojedine sociolingvističke varijable te njihov utjecaj na jezik i jezične promjene u Hrvatskoj i Poljskoj
 5. Planirati i organizirati vlastito sociolingvističko istraživanje
 6. Pismeno i usmeno predstaviti vlastito istraživanje
Metode podučavanja
predavanja seminari samostalni zadaci mješovito e-učenje - Omega
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje na nastavi - sudjelovanje u analizi pročitanih tekstova i usmeno izlaganje kraćega zadanoga teksta ocjenjivanje uspjeha na ispitu ocjenjivanje seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Ball, M. J., (ur.) 2010, The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World, Routledge, London and New York, str. 359 – 371.
 2. Cichońska, M., 2009, Kakva vremena – takvi jezici. Ili: Jesmo li se riješili novogovora?, Jeziĉna politika i jeziĉna stvarnost. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, Zagreb, 2009., str. 415-422.
 3. Coulmas, F., (Ur.), 2000, The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, str. 15 – 32; str. 47 – 64.
 4. Coulmas, F., 2005, Sociolinguistics, The Study of Speakers´ Choices, Cambridge University Press, New York, str. 126 – 144.
 5. Handke, K., 1995, Polski jezyk familijny: Opis zjawiska (Jezyk na pograniczach), Warszawa, SOW.
 6. Kramsch, S. 1998, Language and Culture, Oxford University Press, Oxford, str. 3-14.
 7. Kryżan-Stanojević, B., 2009, Poljska jezična politika uoči ulaska Poljske u Ujedinjenu Europu, Jezična politika i jezična stvarnost, (ur.) J. Granić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 651-661.
 8. Llamas, C., Mullany, L., Stockwell, P. (ur.) 2007, The Routledge Companion to Sociolinguistics, Routledge, London and New York, str. 12 – 17.
 9. Lubaś, W., 1977, Socjolingwistyka jako metoda badawcza,Socjolingwistyka 2, str. 11-27.
 10. Lubaś, W. 1982, Teoria i metody socjolingwistyczne, Poradnik językowy, str. 199-212.
 11. Pawłowski, A., 2008, Zadania polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej, Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. Warchala, J., Krzyżyk, D. (ur.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 113–147.
 12. Sesar, D.; Vidović Bolt, I. 2011, O novogovoru u hrvatskom ruhu, Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, D. (ur.)., Zagreb, FF press, str. 237-249.
 13. Spolsky, B., 1998, Sociolinguistics, Oxford University Press, Oxford, str. 44 – 65.
Dopunska literatura
 1. Bartmiński J., Współczesny język polski. Wrocław 1993. (izabrana pogljavlja)
 2. Dębski, R., 2009, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii : języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji /, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Ossolineum,Kraków 2000.
 4. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 5. Lubaś, W. Polskie gadanie, Opole 2003.
 6. Ożóg, K. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2001.
 7. Socjolingwistyka, ur. W. Lubaś, PAN IJP.
 8. Thomas, L., Wareing, S., Singh, I., Stilwell Peccei, J., Thornborrow, J., Jones, J., 1999, Language, Society and Power: An introduction, Routledge, London and New York, str. 75 – 92.
 9. Żydek-Bednarczuk, U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych http://www.sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/urszula_zydek_bednarczuk.pdf

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij