Sociologija kulture I

Naziv
Sociologija kulture I
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
117924
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s novijim, zanimljivijim antropološko-sociološkim temama i teorijama kulture, koje obnavljaju "velika" kulturološka pitanja: nastanak i propast civilizacija, ovisnost kulture o klimi, bolestima, vrijednostima. Usporedo s pregledom novijih teorija u tematskim cjelinama 5-9, ponudit će se analitički okvir mogućim sociološkim i antropološkim objašnjenjima kulturnih i civilizacijskih fenomena. Te pojmove, teorije i vrste analize primijenit ćemo na konkretna društvena razdoblja, kulturne fenomene i cjeline.
Sadržaj
 1. Prirodni faktori oblikovanja kulture: Klima
 2. Prirodni faktori 2: demografija, geni
 3. Prirodno-kulturni faktori: bolesti
 4. Kako analizirati civilizacije? I. Kultura i civilizacija (kontinentalna i anglo-saksonska škola)
 5. Teorije promjene: evolucionizam, difuzionizam, strukturalizam
 6. "Agens" i "struktura"
 7. Hollisova teorijska matrica (individualizam vs. holizam; objašnjenje vs. razumijevanje)
 8. Vrijednosti: njihov utjecaj na razvoj i propast društvenih grupa
 9. Cikličnost i ritam civilizacijskog razvoja (A. Toynbee)
 10. Uloga institucija u ekonomskom razvoju (Acemoglu & Robinson) i njihovi kritičari (J. Sachs)
 11. Teorija civilizacijskog (imperijalnog) preopterećenja (Kennedy)
 12. "Zakon evolucijskog potencijala" (Sahlins)
 13. Teorija kolapsa zbog kompleksnosti (Tainter)
 14. Diamondove teorije razvoja i propasti
 15. Wrap-up.

Ishodi učenja
 1. Student će biti sposoban na primjerima analizirati (i objasniti) biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj/propast društvenih grupa (iz IU2)
 2. Student će biti sposoban znanja o pojedinom antropološkom fenomenu iz zadane/obrađene literature (Diamond, Tainter, Toynbee) ucjeloviti u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir (IU3)
 3. Student će biti sposoban provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju (izabrane/zadane) antropološke građe primjenjujući naučene modele
 4. Student će biti sposoban unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem izabranih, novih, neobrađenih, suvremenih, akutnih društvenih fenomena (izbjeglice, demografske oscilacije, ekonomske krize, političke trendove) (IU9)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Landes, D. 2003. Bogatstvo i siromaštvo naroda, Masmedia
 2. Clark, K. 1964. Civilizacija, Mladost
 3. Tainter, J. 2007. Slom složenih društava, Jesenski-Turk
Dopunska literatura
 1. Huntington, S. 1998. Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka, Izvori
 2. Horkheimer, M; T. Adorno. 1988. Sociološke studije, ŠK.
 3. Toynbee, A. Proučavanje povijesti, Kultura.
 4. Diamond, J. Sva naša oružja. Algoritam
 5. Diamond, J. Slom, Algoritam

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij