Sociologija spolnosti

Naziv
Sociologija spolnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36884
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijama i istraživanjima u području ljudske spolnosti, te ih osposobiti za razumijevanje i analizu psihosocijalnih i sociokulturnih odrednica ljudske spolnosti, ali i pripadajućih društvenih kontroverzi.
Sadržaj
 1. 1. Predavanje: uvod u kolegij Upoznavanje s radom u kolegiju, studentskim obvezama i načinom polaganja ispita; definiranje ljudske seksualnosti i kratak uvod u društvena istraživanja u tom području
 2. 2. Predavanje: anatomsko fiziologijske osnove ljudske seksualnosti Ženska i muška spolna anatomija; bazična fiziologija seksualne reakcije; standardni model ljudske seksualne reakcije (Masters i Johnsonova) i njegova ograničenja (H. S. Kaplan, R. Basson i L. Tiefer)
 3. 3. Predavanje: endokrinologijska dimenzija ljudske seksualnosti Organizacijsko i aktivacijsko djelovanje spolnih hormona; spolni hormoni i seksualna motivacija; kemijska kastracija kao kontroverzni tretman seksualnih prijestupnika
 4. 4. Predavanje: evolucijski pristup ljudskoj seksualnosti Temeljne premise sociobiologije i evolucijske psihologije; spolno specifične reproduktivne strategije i izbor partnera; uloga skrivene ovulacije; evolucijski temelji zaljubljenosti, ljubavi i ljubomore
 5. 5. Predavanje: sinkonijski i dijakronijski pristup ljudskoj seksualnosti Kratka povijest seksualnosti na Zapadu; antropologijski pristup seksualnosti; seksualnost i kulturna ograničenja; pojam seksualne kulture
 6. 6. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti I. Psihosocijalni pristup – od Freuda do suvremenih teorija učenja
 7. 7. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti II. Sociokulturni pristup – teorija seksualnosti I. Reissa, teorija seksualnih skripti (Gagnon i Simon) i prinos M. Foucaulta
 8. 8. Predavanje: moderna povijest seksoloških istraživanja Autori s kraja XIX. stoljeća; njemačka seksologija od 1910. do 1934.; Alfred Kinsey; ključne istraživačke studije u posljednjih tridesetak godina
 9. 9. Predavanje: metodologija seksoloških istraživanja Specifični problemi i dosadašnja rješenja; etičke dileme i politički pritisci; pouzdanost i valjanost nalaza, problemi uzorkovanja specifičnih skupina; analiza nekih hrvatskih empirijskih studija
 10. 10. Predavanje: seksualna orijentacija Etiologija seksualne orijentacije; razvojna obilježja i dinamika; vrste seksualne orijentacije; teorijska objašnjenja homoseksualnosti; seksualne manjine i politička borba; homofobija; heteronormativnost i queer pristup; situacija u Hrvatskoj
 11. 11. Predavanje: transseksualnost/transrodnost Genetska i hormonalna etiologija transeksualnosti; proces tranzicije iz jednog spola u drugi; autoginefilija; transrodnost kao politički i kulturni pokret
 12. 12. Predavanje: pornografija, prostitucija i suvremeni kulturni ratovi Kratka povijest pornografije; definiranje opscenosti; pornografija i feminizam; istraživanja utjecaja pornografije; istraživanja fenomena prostitucije; tipovi prostitucije; dekriminalizacija i legalizacija; nizozemski i švedski model regulacije seksualnog rada
 13. 13. Predavanje: parafilije i pedofilija Etiologija parafilija; J. Moneyjev model narušenih ljubavnih mapa; pedofilija i njezine varijante; zakonsko-sudski i klinički aspekti pedofilije; pedofilija i moralna panika
 14. 14. Predavanje: seksualna edukacija Povijest seksualne edukacije; seksualna edukacija u školi: vrste programa; dosadašnje evaluacije; tzv. sustavna seksualna edukacija; situacija u Hrvatskoj
 15. 15. Predavanje: seksualno zdravlje i problemi (uvod u seksualno savjetovanje) Definiranje seksualnog zdravlja; poremećaji seksualnog zdravlja; pregled smetnji seksualnog zdravlja (prema DSM-IV); uzroci seksualnih smetnji Temelji savjetovanja u području seksualnog zdravlja; temeljne psihoterapeutske tehnike u pristupu seksualnim smetnjama; sociokulturne determinante određivanja ciljeva savjetovanje i seksualne terapije; suvremeni trend medikalizacije seksualnosti i pripadajući rizici (L. Tiefer)

Ishodi učenja
 1. Objasniti utjecaj kulturnih obrazaca i vrijednosti na ljudsku spolnost.
 2. Primijeniti analitičke metode društvenih znanosti na suvremene fenomene vezane uz ljudsku spolnost.
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, uporaba audio vizualnog materijala (video, DVD), grupne diskusije
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit; moguće je odgovarati usmeno na ocjenu više

Obavezna literatura
 1. Abramson, P., Pinkerton, S. O užitku razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 1998.
 2. Evolucija i ljudsko ponašanje / I. Kardum. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2003. Str. 55 - 96.
 3. McNair, B. Striptiz kultura seksualnost, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004.
Dopunska literatura
 1. Štulhofer, A., Ajduković, D., Božičević, I. & K. Kufrin (2006.) HIV/AIDS i mladi - Hrvatska 2005. Zagreb: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.(Rukopis knjige je dostupan na: http://www.ffzg.hr/socio/astulhof/rad
 2. Masters, W., Johnson, V. i R. Kolodny (2006.) Ljudska seksualnost. Samobor: Slap; str. 24-43; 47-98; 240-319; 390-468; 679-705.
 3. Greene, B., Herek, G. Psihologija ženske i muške homoseksualnosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1999. Poglavlja 1, 8, 9 i 10.
 4. Tri članka: Bartolac, A. (2005.) Seksualni identitet i iskustvo osoba s cerebralnom paralizom. Revija za sociologiju 36 (3-4): 187-206. Štulhofer, A., V. Jureša, V. i M. Mamula (2000.) Problematični užici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescencij
 5. Foucault, M. (1994.) Znanje i moć. Zagreb: Globus /samo 1. dio: "Volja za znanjem" - do str. 111.).

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar