Sociologija zdravlja i bolesti

Naziv
Sociologija zdravlja i bolesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
131638
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijama i istraživanjima u području sociologije zdravlja i bolesti te ih osposobiti za kritičko razumijevanje i empirijsku analizu zdravstvenih sustava i sociokulturnih determinanti zdravlja.
Sadržaj
 1. 1. Predavanje – Uvod u kolegij Upoznavanje s radom u kolegiju (studentske obveze i način polaganja ispita); sličnosti i razlike između ovog kolegija, Medicinske sociologije i Socijalne epidemiologije; kratka povijest sociološkog interesa za tematiku zdravlja i bolesti; medicinska sociologija u Hrvatskoj
 2. 2. Predavanje – Sociokulturne dimenzije fenomena zdravlja Definicije zdravlja i njihova evolucija; kratka povijest razumijevanja bolesti i reguliranja oboljelih u Zapadnoj civilizaciji; sociološke teorije zdravlja i bolesti; sociokulturne determinante definiranja psihičkih/mentalnih poremećaja; postmoderni diskurs o zdravlju
 3. 3. Predavanje – Interdisciplinarni karakter istraživanja zdravlja: od biologije do društvenog konstruktivizma Sociologija i evolucijska biologija; uloga kulture u dinamici zdravlja i bolesti; socijalna okolina, stres i somatizacija; kvaliteta života, zadovoljstvo životom i zdravlje
 4. 4. Predavanje – Zdravlje i društvene nejednakosti Društvena stratifikacija i vitalni indikatori; pozitivni, nelinearni odnos između socioekonomskog statusa i zdravlja; kauzalni mehanizmi u pozadini veze između socioekonomskog statusa i zdravlja; mikro i makro determinante zdravstvenog ponašanja
 5. 5. Predavanje – Zdravlje i društvene nejednakosti u Hrvatskoj Zdravlje i društvene nejednakosti u Hrvatskoj – rezultati empirijskih studija (HZJZ); postsocijalistička tranzicija i tranzicijski troškovi u kontekstu zdravlja i javnog zdravstva; zdravstvene statistike hrvatske populacije u razdoblju 1960.-2010; zdravstvena karta Hrvatske u komparativnoj perspektivi
 6. 6. Predavanje – Spol, rod i zdravlje Spolne razlike i fizičko zdravlje (biomedicinski model); rod i rodne uloge kao medijator odnosa između socioekonomskog i zdravstvenog statusa; spol, rod i nasilje; rod i pristup zdravstvenim servisima; prema sintezi biomedicinskog i sociološkog modela
 7. 7. Predavanje – Zdravlje i društveni kapital Pojam, definiranje i tipologija društvenog kapitala; pozitivni i negativni aspekti društvenog kapitala; društveni kapital i zdravstveni ishodi – empirijske studije; uloga društvene povezanosti i podrške; zdravstveni rizici društvene isključenosti
 8. 8. Predavanje – Zdravlje i globalizacija Politička ekonomija bolesti i zdravlja; bolesti trećeg svijeta i djelovanje farmaceutskih tvrtki; kontroverze oko politike testiranja lijekova (primjer terapije za sprječavanje vertikalne transmisije HIV-a); Svjetska zdravstvena organizacija i globalna zdravstvena politika; genetska istraživanja i izazovi nove medicinske tehnologije; okoliš, zagađenje i poremećaji zdravlja
 9. 9. Predavanje – Zdravstvene politike i zdravstveni sustavi Povijesni razvoj zdravstvene zaštite; državni, privatni i kombinirani model zdravstvene zaštite; razlike između europskih sustava zdravstvene zaštite; neoliberalni kapitalizam i zdravstvena politika
 10. 10. Predavanje – Hrvatski zdravstveni sustav Zdravstveni sustav prije tranzicije; postsocijalistička tranzicija i promjene u zdravstvenom sustavu; sociološke analize reformi sustava zdravstvene zaštite; zadovoljstvo građana zdravstvenim sustavom; percepcija korupcije u zdravstvenom sustavu; medicinska profesija u Hrvatskoj; odnos pacijent—liječnik u empirijskoj perspektivi
 11. 11. Predavanje – Sociologija svakidašnjice – zdravi i nezdravi životni stilovi Postmaterijalizam, alternativna vjerovanja i zdravlje; uloga medija i popularne kulture u promociji zdravih životnih stilova; obrazovanost i zdravlje; suvremene zdravstvene kampanje (svijet i Hrvatska); trend farmaceutikalizacije i anti-farmaceutikalizacijski pokret; zdravstveni turizam
 12. 12. Predavanje – Reproduktivno zdravlje Pitanja reprodukcije, reproduktivnog zdravlja i ljudskih prava u europskom kontekstu (XIX. i XX. stoljeće); povijest i sociokulturna uloga hormonalne kontracepcije; društvena regulacija muške i ženske reprodukcije; rastući rizici vezani uz reproduktivno zdravlje; suvremene kontroverze i sukobi (kulturni ratovi) oko reproduktivnog zdravlje mladih
 13. 13. Predavanje – Seksualno zdravlje Definiranje seksualnog zdravlja; razvoj klasifikacije poremećaja seksualnog zdravlja; kultura, tradicija i seksualno zdravlje (primjer ženskog genitalnog sakaćenja); kulturna specifičnost intervencija u području seksualnog zdravlja; trend medikalizacije ljudske spolnosti (L. Tiefer)
 14. 14. Predavanje – HIV/AIDS- kao globalni zdravstveni problem Kratka povijest i vrste epidemije; društvena cijena poricanja HIV-a (slučaj Južnoafričke republike); principi I. i II. generacije praćenja HIV-a (UNAIDS i SZO); kulturne specifičnosti epidemije; rizično ponašanje ili rizične skupine; rod i HIV ranjivost; suvremeni pogledi na prevenciju HIV-a; dosadašnja iskustva u borbi protiv HIV-a (studije slučaja: Uganda, Filipini, Brazil i Ukrajina); praćenje HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
 15. 15. Predavanje – Metodološke i etičke specifičnosti istraživanja zdravlja i bolesti Temeljni epidemiološki koncepti; uzorkovanje teško dostupnih i/ili stigmatiziranih populacija; kvalitativna istraživanja zdravlja i bolesti; uloga kombinirane metodologije; etičnost u kliničkim i ne-kliničkim istraživanjima

Ishodi učenja
 1. Primijeniti sociološke teorije (teorija modernizacije, teorija društvenog kapitala, teorija globalizacije...) u analizi javno zdravstvenih fenomena
 2. Primijeniti kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja u području zdravlja i bolesti
 3. Objasniti mehanizme utjecaja socijalne strukture i kulturnih obrazaca na zdravlje
 4. Objasniti, uz primjere, povezanost između spola/roda i zdravstvenih rizika
 5. Navesti i objasniti temeljne koncepte socijalne epidemiologije
Metode podučavanja
Predavanja (PPT, video), grupna diskusija, individualni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Cockerham, William C. (2010.) Medical Sociology. Wiley-Blackwell (odabrana poglavlja).
 2. Weitz, Rose (2007.) The Sociology of Health, Illness, and Health Care. Thomson-Wadsworth (odabrana poglavlja).
 3. Cerjan-Letica i sur. (2003). Medicinska sociologija. Medicinska naklada (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij