Srednjoegipatski jezik i pismo

Naziv
Srednjoegipatski jezik i pismo
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
122784
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Očekuje se da će studenti dobiti opće razumijevanje hijeroglifskoga pisma i osobitosti srednjoegipatske gramatike. Cilj je pružiti studentima lingvističke vještine, koje su primjenjive u poredbenome, tipološkome i općemu proučavanju egipatskoga i drugih afrazijskih jezika, što je od velike koristi u arheologiji, povijesti i ostalim disciplinama koje proučavaju afrazijske kulture, Stari Egipat i Stari Istok.
Sadržaj
 1. Uvod u hijeroglifske znakove: uniliterali, biliterali, triliterali. Kompozicija i smjer znakova, ligature, ideogrami i determinativi. Uvod u srednjoegipatsku fonologiju.
 2. Pregled osobitosti srednjoegipatske gramatike. Poredbeni pristup i opće gramatičke kategorije afrazijskih jezika. Faze egipatskoga jezika: od staroegipatskoga do koptskoga. Rekonstrukcija srednjoegipatskih vokala i koptska dokazna građa.
 3. Srednjoegipatski rod i broj. Pridjevi kao modifikatori i predikati: nominalne rečenice. Uvod u pokazne zamjenice.
 4. Uvod u zamjenički sustav srednjoegipatskoga jezika: sufiksne, objektne i emfatičke zamjenice. Izražavanje posvojnosti sa sufiksnim zamjenicama. Jednostavne nominalne rečenice. Red riječi i uvod u sintaksu.
 5. Uvod u srednjoegipatski glagolski sustav. Prezent: sdm.f. Perfekt. Verbalni predikati. Prijedlozi. Dativni objekti. Redoslijed riječi i sintaktičke kategorije.
 6. Vježba stečenoga gradiva: prevođenje tekstova. Prva pismena provjera.
 7. Veznici i sintaktičke osobitosti. Honorifička transpozicija. Kraljevska imena, invokacije i uzorci tekstova.
 8. Pseudoverbalne konstrukcije: futur. Direktni i indirektni genitiv: status constructus i izražavanje posvojnosti. Pregled pokaznih i upitnih zamjenica.
 9. Napredna sintaksa. Pasiv i relativne zamjenice. Uvod u kasnoegipatska obilježja.
 10. Relativna forma. Participi. Sintaktičke osobitosti uz zavisnosložene rečenice. Uvod u glagolske vrste.
 11. Brojevi. Konjunktiv i prospektiv. Adverbne i verbalne konstrukcije.
 12. Kasnoegipatske, demotske i koptske osobitosti. Analiza fragmenata srednjoegipatskih tekstova i usporedba s novoegipatskim tekstovima.
 13. Otklon od srednjoegipatske gramatike u prijepisima. Primjena napredne sintakse pri prevođenju tekstova.
 14. Druga pismena provjera.
 15. Završne napomene i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. vladanje temeljnim gramatičkim strukturama srednjoegipatskoga jezika
 2. prepoznavanje specifičnih obilježja različitih faza egipatskoga jezika
 3. korištenje temeljnog fundusa hijeroglifskoga pisma
 4. poznavanje repertoar srednjoegipatskoga i staroegipatskoga leksika i terminologije
 5. prevođenje fragmenata srednjoegipatskih izvornih tekstova
 6. postavljanje egipatskog jezika u širi lingvistički i kulturnopovijesni okvir staroga Istoka uz poredbenu analizu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavoga semestra, posebice na seminarskome dijelu nastave, gdje će se primjenjivati naučeno teoretsko znanje i vježbati prevođenje. Dvije pismene provjere rješavaju studenta završnoga pismenoga ispita, no moguć je i odabir izravnoga izlaska na ispit. Uvjet su izlaska na završni usmeni ispit predane sve vježbe sa seminarskoga dijela nastave i pozitivno riješen pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Allen, J.P. (2010): Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Faulkner, Raymond (1982) [1894]: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford: Griffith
 3. Šekrst, Kristina i Igor Uranić (u pripremi za tisak): Uvod u staroegipatski jezik. Zagreb: Arheološki muzej.
 4. Materijali s kolegija i prevođeni tekstovi
Dopunska literatura
 1. Hannig, Rainer (1995): Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch: die Sprache der Pharaonen. Mainz: Philipp von Zabern.
 2. Erman and Grapow: http://www.egyptology.ru/lang.htm#Woerterbuch
 3. Thesaurus Linguae Aegyptiae: http://aaew2.bbaw.de/tla/
 4. Hieroglyphs.net: http://hieroglyphs.net
 5. JSesh: http://jsesh.qenherkhopeshef.org/
 6. Betrò, Maria Carmela (1996): Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt. New York: Abbeville Press.
 7. Buck, Adriaan de (1982) [1948]: Egyptian Readingbook: Exercises and Middle Egyptian Texts (2nd edition). Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Ooste.
 8. Loprieno, Antonio (1995). Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Englud, Gertie (1995): Middle Egyptian – An Introduction (2nd edition). Stockholm: Tryckeri Balder AB.
 10. Gardiner, Alan (1994): Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs (3rd revised edition). Oxford: Ashmolean Institute.
 11. Hoch, James (1996): Middle Egyptian Grammar. Mississauga: Benben Publications.
 12. Erman, Adolf and Hermann Grapow (1950) [1926]: Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Leipzig: J. C. Hinrichs.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar