Srednjovjekovna epigrafika

Naziv
Srednjovjekovna epigrafika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117933
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih spomenika pisanih latinskim jezikom na hrvatskom povijesnom prostoru, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa spomenicima. Predviđeno je praktično svladavanje (rekonstrukcija, prevođenje) odabrane građe, rad u bibliotekama i muzejima.
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje s edicijama i fondovima
 2. Osnovni pojmovi
 3. Natpis kneza Višeslava
 4. Vladarski natpisi
 5. Natpisi kneza Trpimira i kneza Muncimira
 6. Natpisi kneza Branimira
 7. Epitafi kraljice Jelene i nadbiskupa Martina
 8. Epitafi nadbiskupa Lovre i Petra Crnoga
 9. Srednjovjekovni natpisi iz Istre
 10. Natpisi iz srednjovjekovnog Splita
 11. Natpisi iz srednjovjekovnog Trogira
 12. Natpisi iz srednjovjekovnog Zadra
 13. Kolomanov natpis iz Zadra
 14. Vekenegini natpisi
 15. Terenska nastava (otok Krk)

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%). Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.

Obavezna literatura
 1. DELONGA, Vedrana, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 1996.
 2. MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana, Latinski natpisi, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Svezak I. Srednji vijek (VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i AGM, 1997., str. 239-256. (2007.2)
 3. KATIČIĆ, Radoslav, Litterarum studia. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja, Zagreb: Matica hrvatska, 1998. (2007.2)
 4. MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana – SOKOL, Vladimir, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005.2
 5. RAPANIĆ, Željko, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split: Logos, 1987.
Dopunska literatura
 1. Dogovarat će se individualno za svaku temu tijekom seminarske obrade prema obvezi i usmjerenju studenta.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij