Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji

Naziv
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
36783
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij će se baviti srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji od 13. do 16. stoljeća iz više perspektiva (povijest, arheologija, povijest umjetnosti i književnost), tj. načinom gradnje, ulogom u srednjem vijeku, povješću odabranih utvrda u srednjem vijeku (nastanak, vlasnici, propast) te njihovom kasnijom sudbinom (sadašnje stanje i eventualna arheološka istraživanja). Osim rada na različitim vrstma srednjovjekovnih izvora osvrnuti će se i na spomen u književnosti (putopisi, narodne predaje i legende). Studenti će se u prezentacijama i pisanim radovima baviti utvrdama iz različitih regija Hrvatske. Krajnji cilj je upoznavanje studenata sa srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji, tj. proučavanje spomeničke baštine i poticanje interdisciplinarnih istraživanja. Kolegij je ujedno doprinos redovnoj nastavi iz hrvatske i regionalne povijesti srednjeg vijeka, ali i drugim srodnim disciplinama.
Sadržaj
 1. uvodno predavanje te dogovor o studentskim aktivnostima i temama studentskih radova i prezentacija.
 2. srednjovjekovne utvrde od 13-16. stoljeća, opći pregled
 3. gost predavač – arheolog, diskusija
 4. izabrane utvrde (moslavačke utvrde) – primjer istraživanja nastavnika.
 5. arhitektonska obilježja utvrda – zidine, braništa, ulazi, vrata; prezentacija 1. grupe studenata uz diskusiju.
 6. srednjovjekovno oružje, obrambene i napadačke strategije; prezentacija 2. grupe uz diskusiju.
 7. arhitektonska obilježja utvrda – branič kule; prezentacija 3. grupe uz diskusiju.
 8. arhitektonska obilježja utvrda – kapele na utvrdama; prezentacija 4. grupe uz diskusiju
 9. arhitektonska obilježja utvrda - primjena drva u gradnji utvrda; prezentacija 5. grupe uz diskusiju
 10. arhitektonska obilježja utvrda – grijanje na utvrdama; prezentacija 6. grupe uz diskusiju
 11. terenska nastava
 12. svakodnevni život u utvrdama; prezentacija 7. grupe uz diskusiju
 13. svakodnevni život u utvrdama – hrana; prezentacija 8. grupe uz diskusiju
 14. terenska nastava
 15. zaključna razmatranja te studentska anketa o radu nastavnika

Ishodi učenja
 1. upoznavanje studenata sa srednjovjekovnim utvrdama
 2. upoznavanje nacionalne spomeničke baštine
 3. upoznavanje s metodama srodnih znanosti (arheologija, arhitektura, povijest umjetnosti)
 4. poticanje interdisciplinarnosti
 5. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 6. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 7. formulirati i braniti određenu tezu
 8. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
 9. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
 10. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata, terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu i terenskoj nastavi što će se vrednovati u konačnoj ocjeni. Osim toga ocjenjivati će se prezentacija na satu ili pismeni rad, a po potrebi će biti i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Günter P. Fehring, Arheologija srednjeg vijeka, Zagreb : Scarabeus 2004., 34-41, 124-186, 277-293.
 2. Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb : DPUH [i. e.] Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012.
 3. Zorislav Horvat, Grijanje u srednjovjekovnim burgovima kontinentalne Hrvatske : kamini, dimnjaci i kaljeve peći, Prostor 2 (1994) 3-4, 215-240.
 4. Zorislav Horvat, Kapele u burgovima 13.-15. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj, Prostor 7 (1999) 2, 181-198.
 5. Zorislav Horvat, Primjena drva u gradnji burgova od 13. do 15. stoljeća u kontinentalnom dijelu Hrvatske, Prostor 13 (2005) 1, 11-20.
 6. Zorislav Horvat, Prozori na burgovima XIII-XV. St. u kontinentalnoj Hrvatskoj, Prostor 5 (1997) 1, 43-60.
 7. Zorislav Horvat, Ulazi u burgove 12-15. stoljeća, Prostor 6 (1998) 1-2, 41-66.
 8. Zorislav Horvat, Vrata u burgovima kontinentalnog dijela Hrvatske, Prostor 10 (2002) 1, 11-19.
 9. Zorislav Horvat, Zidine i braništa na utvrdama kontinentalne Hrvatske 12-15. st., Prostor 4 (1996) 2, 175-200.
 10. Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb: Matica hrvatska 1920.
 11. Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006.
Dopunska literatura
 1. Mačković, Romana, Zelingrad - arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada, Obavijesti, 35 (2003) 1,146-155.
 2. Silvija Pisk, Kolomanov put u Moslavini : prilog poznavanju komunikacija i spomeničke baštine u Moslavini, Historijski zbornik 58 (2005), 29-38.
 3. Mladen Radić, Zvonko Bojčić, Srednjovjekovni grad Ružica, Osijek : Muzej Slavonije 2004.
 4. Krešimir Regan, Plemićki grad Veliki Kalnik, Kaj 37 (2004) 3, 83-104.
 5. Gjuro Szabo, Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb : Izdanje knjižare Vasić 1939.
 6. Ivan Kukuljević Sakcinski, Grad Veliki Kalnik, Zagreb : Tiskarna Lj. Gaja 1859.
 7. Ana Bobovec, Grad Moslavina u svjetlu dosadašnjih arheoloških istraživanja, Muzejski vjesnik 16 (1993), 16, 17-21.
 8. Ana Bobovec, Pećnjaci Garić grada, Muzejski vjesnik 15 (1992), 15, 19-22 .
 9. Tomislav Đurić, Srednjovjekovni gradovi Slavonskog gorja, Varaždin : NIŠRO Varaždin 1981.
 10. Zorislav Horvat, Burg u Brinju i njegova kapela, Peristil 25-26 (1984-1985) 27-28, 41-67.
 11. Zorislav Horvat, Graditeljstvo srednjeg vijeka u Požeškoj kotlini, Požega : 1277-1977, 121-157
 12. Zorislav Horvat, Stari Zrin, Zrinski zbornik za povijest i obnovu Hrvatskoga Pounja 2 (1997), 75-103.
 13. Nada Klaić, Medvedgrad i njegovi gospodari, Zagreb : Globus 1987.
 14. Milan Kruhek, Stari glinski gradovi i utvrde, Zagreb : Mladost 1987.
 15. Milan Kruhek, Zorislav Horvat, Stari grad Slunj : od knezova Krčkih-Frankopana do krajiške obrambene utvrde, Zagreb, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar