Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka

Naziv
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52496
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U ovom kolegiju studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj srpske poezije u 19. stoljeću. Po odslušanom kolegiju studenti trebaju znati vladati imenima najznačajnijih pjesnika 19. stoljeća, njihovih zbirki i pjesama, te razumjeti mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima poezije, kao i suodnos kulture pisane i usmene književnosti u tom periodu.
Sadržaj
 1. Srpska književnost 19. stoljeća – povijesne prilike, književni kontekst, glavni predstavnici, djela, žanrovska slika
 2. Srpska poezija 19. stoljeća u europskom kontekstu
 3. Srpska narodna poezija – djelatnost Vuka Karadžića, klasifikacija, temeljna obilježja
 4. Analiza odabranih primjera usmene lirike
 5. Elementi klasicističke poetike u srpskom pjesništvu 19. vijeka – na primjeru odabranih pjesama Jovana Sterije Popovića
 6. Petar II Petrović Njegoš – pjesnička sinteza umjetničke tradicije i usmenoga pjesništva
 7. Opus Branka Radičevića: stvaralačka fuzija sikustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i iskustva narodne poezije
 8. Pjesništvo Đure Jakšića:romantičarski topos konflikta pojedinca i svijeta
 9. Intimna lirika J. J. Zmaja; zbirke Đulići i Đulići uveoci
 10. Satiričke i dječje pjesme J. J. Zmaja
 11. Pjesništvo Laze Kostića
 12. Deskriptivne pjesme Vojislava Ilića - usporedbom s pjesmama Đure Jakšića, Laze Kostića i J. J. Zmaja ukazuje se na smjenu poetičke paradigme kod V. Ilića u smjeru smanjivanja udjela pjesničkog subjekta u gradnji pjesme, naglašene harmonizacije stila i u tom kontekstu približavanju simbolističkoj poetici.
 13. Ilićeve pjesme s tematikom prošlosti drugih naroda i legendi i satirične pjesme
 14. Ponavljanje i sistematizacija usvojene građe
 15. Studentski referati

Ishodi učenja
 1. izdvojiti najvažnije srpske pjesnike 19. stoljeća, njihove pjesničke zbirke i antologijske pjesme
 2. opisati razvoj poezije i poetskih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća
 3. imenovati mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima srpske poezije 19. stoljeća
 4. prikazati suodnos kulture pisane i usmene književnosti u danom razdoblju
 5. istražiti problematiku stvaralačkog stapanja iskustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i srpske narodne poezije
 6. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća s obzirom na kriterij prožimanja usmene i pisane književnosti
 7. planirati temu seminarskog rada, formulirati strukturu rada, skupiti potrebnu literaturu
 8. izabrati opciju u seminarskoj raspravi; preispitati općevažeće stavove o autorima čiji se tekstovi analiziraju
Metode podučavanja
Predavanjem će se dati kontekst razumijevanja građe i pristupa građi, koja će se kasnije temeljitije obrađivati u seminarima. Studenti će čitati tekstove, kako bi na nastavi aktivno mogli sudjelovati u analizi i interpretaciji poezije.
Metode ocjenjivanja
Ukupna ocjena sastoji se od usmenog ispita, izlaganja referata, pisanog seminarskog rada i aktivnog sudjelovanja u seminarskim interpretacijama na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Popović, Bogdan: Antologija novije srpske lirike (bilo koje izdanje)
Dopunska literatura
 1. Antologija srpskog pesništva, ur. Miodrag Pavlović (bilo koje izdanje)
 2. Kojen, Leon: Studije o srpskom stihu, Knjižarnica Zorana Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad, 1996.
 3. Matić, Svetozar: Naš narodni ep i naš stih : ogledi i studije, Novi Sad, Matica srpska, 1964.
 4. Pavlović, Miodrag: Eseji o srpskim pesnicima, Beograd, 1981.