Srpski jezik: jezik-kultura-društvo

Naziv
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118089
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U kolegiju se obrađuju razne sociolingvističke teme na primjerima iz suvremenog srpskoga jezika. Prvi ciklus predavanja i seminara posvećen je utvrđivanju predmeta, metoda i ciljeva sociolingvistike te obrađivanju temeljnih sociolingvističkih pojmova i teorija. Drugi ciklus predavanja osmišljen je kao niz tematskih blokova u kojima će se obrađivati sljedeće teme: faktori jezične varijabilnosti; jezik i socijalni status; jezik i rod; jezik i dob; jezik i kontekst; standardni jezik; jezik i politika; jezici u kontaktu/konfliktu. Cilj kolegija je da studenti ovladaju osnovnim sociolingvističkim pojmovima i teorijama te da se upoznaju s aktualnim sociolingvističkim i standardološkim pitanjima koja se tiču suvremenog srpskog jezika.
Sadržaj
 1. • upoznavanje studenata sa strukturom kolegija, obavezama i ispitnom literaturom • sociolingvistika – predmet bavljenja, definicija, ciljevi i metode
 2. • povijesni pregled bavljenja odnosom jezika, kulture i društva – „predznanstveni pristup“
 3. • povijesni pregled bavljenja odnosom jezika, kulture i društva (20. stoljeće) • razvoj sociolingvistike i lingvističke antropologije kao zasebnih lingv. disciplina
 4. • jezična raznolikost i raslojenost • tradicionalne i sociolingvističke teorije o uzrocima jezičke varijabilnosti
 5. • faktori jezične varijabilnosti: jezik i socijalni status
 6. • faktori jezične varijabilnosti: jezik i rod
 7. • faktori jezične varijabilnosti: jezik i dob
 8. • faktori jezične varijabilnosti: jezik i kontekst
 9. • standardi jezik – definicija, funkcije, obilježja • proces standardizacije (na primjeru srpskog jezika)
 10. • jezik i politika; jezik i nacija; jezik i identitet
 11. • jezici u kontaktu/konfliktu; jezična ekologija
 12. • izlaganja studentskih seminarskih radova
 13. • izlaganja studentskih seminarskih radova
 14. • izlaganja studentskih seminarskih radova
 15. • zaključno predavanje i ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmalingvističke pojmove
 2. Objasniti mjesto sociolingvistike i lingvističke antropologije među drugim lingvističkim disciplinama
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja odnosa jezika te društvenih i kulturnih faktora
 4. Nabrojati, interpretirati i tumačiti odnos između jezika i pojedinih sociolingvističkih faktora
 5. Nabrojati i opisati činioce jezične raznolikosti i raslojenosti
 6. Definirati pojam standardni jezik i opisati njegova obilježja i funkcije
 7. Opisati i objasniti procese koji nastupaju uslijed jezičnih kontakata
 8. Primijeniti stečena teorijska znanja u analizi primjera iz srpskog jezika
 9. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bugarski, R. (1997): Jezik i kultura, Biblioteka XX vek, Beograd (izabrana poglavlja)
 2. Bugarski, R. (1986): Jezik u društvu, Biblioteka XX vek, Beograd (izabrana poglavlja)
 3. Radovanović, M. (2003): Sociolingvistika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad
Dopunska literatura
 1. Ivić, Pavle (2001): Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad.
 2. Trudgill, P (1976): Sociolinguistics, An Introduction to Language and Society, Penguin
 3. Bugarski, R. (1997): Jezik od mira do rata, Biblioteka XX vek, Beograd

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij