Statistička obrada podataka pomoću računala

Naziv
Statistička obrada podataka pomoću računala
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131594
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
45

Cilj
Nakon odslušanog kolegija očekuje se da će polaznici moći samostalno pripremiti podatke za računalnu obradu, kreirati tablicu za upis podataka, provesti potrebne transformacije rezultata, odabrati i provesti osnovne statističke analize u programu SPSS, te primjereno interpretirati rezultate provedenih analiza.
Sadržaj
 1. Priprema rezultata psihologijskih istraživanja za statističku analizu
 2. Definiranje karakteristika varijabli i izrada tablice za upis podataka
 3. Osnove rada s programom SPSS/WIN; podešavanje parametara programa
 4. Priprema i unos podataka u SPSS; Manipulacije s bazama podataka
 5. Tretman podataka koji nedostaju, provjera valjanosti upisa
 6. Osnovne transformacije rezultata (funkcije, rekodiranja, rangiranje, selekcija podataka)
 7. Pisanje naredbi u programskom jeziku SPSS-a (SYNTAX)
 8. Deskriptivna statistika; Kontingencijske tablice
 9. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama
 10. Opći linearni model - jednostavna i složena analiza varijance
 11. Mjere povezanosti; Parcijalna korelacija; Multipla korelacija
 12. Neparametrijski testovi
 13. Grafičko prikazivanje podataka
 14. Napredno korištenje programa (povezivanje s drugim programima, pisanje programa za matematičko-statističke analize)
 15. Prikaz i interpretacija rezultata

Ishodi učenja
 1. Opisati opće korake u provedbi istraživanja te objasniti njihovu važnost u pripremi podataka za statističku analizu i izboru prikladne analize
 2. Pripremiti podatke za unos u računalo i izraditi tablicu za upis podataka u statističkom programu
 3. Provesti potrebne transformacije rezultata mjerenja u statističkom programu SPSS
 4. Odabrati i provesti osnovne statističke analize u statističkom programu SPSS
 5. Prikladno interpretirati rezultate provedenih statističkih analiza
Metode podučavanja
redavanja, računalne vježbe, samostalni rad, projektni zadatak
Metode ocjenjivanja
Završni ispit provodi se na računalu i sastoji se od teorijskih zadataka i praktičnog dijela koji uključuje izbor statističke analize, njezinu provedbu u programu SPSS te interpretaciju rezultata. Analize se provode na konkretnim podacima dobivenim u istraživanju koje studenti provode tijekom semestra. Na konačan uspjeh utječe prikladnost odabranih statističkih analiza, točnost izračunatih vrijednosti te prikladnost interpretacije, kao i aktivnosti studenata tijekom pripreme i provedbe empirijskog istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2013). Petzova statistika – Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. Jatrebarsko. Poglavlje: Statistička obrada podataka u računalnom programu SPSS str. 423 – 623.
Dopunska literatura
 1. Brace, N, Kemp, R, Snelgar, R (2006). SPSS for Psychologists – A Guide to Data Analysis using SPSS for Windows (versions 12 and 13). New York: Palgrave.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar