Sukob Tito Staljin i Goli otok

Naziv
Sukob Tito Staljin i Goli otok
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
125810
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij problematizira raskol Tito - Staljin u razdoblju 1948.-1956. i najveći logor za tzv. ibeovce -Goli otok. U prvom dijelu analizirati će se uzorci i posljedice koji su doveli do raskida, od onih na unutrašnjem planu pa do onih vanjskopolitičkog karaktera. Osim razmatranja konteksta međunarodnog komunističkog pokreta, raskol će se promatrati i u ranim hladnoratovskim odnosima. Drugi dio kolegija tematizira različite aspekte funkcioniranja logora na Golom otoku: političkog preodgajanja kažnjenika, organizacije logora, rada, prehrane, transporta kažnjenika, bolesti u logoru, itd. Biti će razmatrani odjeci života Golog otoka u književnosti, umjetnosti i na filmu. Sadržaj kolegija biti će multimedijalno prezentiran uz mogući posjet logoru krajem semestra.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku, literatura, ciljevi. Povijest KPJ do 1945. godine. Odnos sa SSSR-om, frakcijske borbe u KPJ.
 2. Staljinizacija Jugoslavije.
 3. Tito ''balkanski Staljin''. Jugoslavenske vanjskopolitičke inicijative koje su dovele do raskola sa Sovjetskim Savezom.
 4. Rascjep SSSR – Jugoslavija. Staljinova pisma. Rezolucija Informbiroa, prve faze sukoba.
 5. Od neprijatelja prema savezniku. Jugoslavenska diplomatska revolucija. Druga i treća faza sukoba sa IB-om. Završetak sukoba.
 6. Goli otok. Hapšenja i kažnjavanja ibeovaca. Osnivanje Golog otoka i logorskog sustava za ibeovce.
 7. Kolokvij.
 8. Organizacija Golog otoka. Logoraška samouprava, izgled logora, logoraška interna hijerarhija, podjela u barakama.
 9. Politički preodgoj i rad na Golom otoku.
 10. Život na Golom otoku. Jedan dan na Golom otoku, prehrana, bolesti, smrt, dopisivanje, kazalište u logoru, glazba, homoseksualizam na Golom otoku i ostalo.
 11. Goli u Golom. Petrova rupa – izolacija za najtvrđe ibeovce. Ženski logor na Golom otoku. Posjet Rankovića, itd.
 12. Odlazak sa Golog otoka i život na slobodi. Obveza suradnje s Udbom. Društveni bojkot ibeovaca na slobodi.
 13. Goli otok na filmu i u književnosti.
 14. Projekcija filma
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje uzroka i konteksta sukoba Tito-Staljin
 2. Razumijevanje i analiza uvjeta osnutka Golog otoka
 3. Funkcioniranje logora te njegova komparacija s drugim logorima u Europi tog doba
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije filmova, slika, i ostalih materijala. Gostovanja bivših logoraša.
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, jedan u sredini i jedan na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. - Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita, Zagreb 1990.
Dopunska literatura
 1. - Dragan Marković, Istina o Golom otoku, Beograd 1987. (dijelovi)
 2. - Đuro Bilić, Goli otok i Dabravine, Zagreb 1998. (dijelovi)
 3. - Radovan Radonjić, Izgubljena orijentacija, Beograd 1985. (dijelovi)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar