Suvremena portugalska književnost I

Naziv
Suvremena portugalska književnost I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52170
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim autorima i djelima portugalske književnosti u razdoblju od Eçe de Queirósa do Fernanda Pessoe.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija: literatura, metode rada te kratak uvod u portugalsku književnost fin-de-siècleovskog razdoblja.
 2. Eça de Queirós: “Aia”.
 3. Eça de Queirós: “Frei Genebro”.
 4. Fialho de Almeida: “Os Novilhos”.
 5. Fialho de Almeida: “Conto do Natal”.
 6. Trindade Coelho: “Vae Victis!”.
 7. Trindade Coelho: “Manuel Maçores”.
 8. Trindade Coelho: “Mãe”.
 9. Florbela Espanca: “A Paixão de Manuel Garcia”.
 10. Raul Brandão: “A Casa de Hóspedes”.
 11. Aquilino Ribeiro: “A Reencarnação Deliciosa”.
 12. Mario de Sa-Carneiro: “A Confissão de Lúcio”.
 13. Uvod u razdoblje modernizma.
 14. Fernando Pessoa: prozni opus (izbor).
 15. Fernando Pessoa: pjesnički opus (izbor); obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. Moći nabrojiti najvažnije predstavnike portugalske književnosti u razdoblju od Eçe de Queirósa do Fernanda Pessoe, opisati i definirati njihove poetike i kontekst u kojemu se pojavljuju. Moći identificirati osnovna pitanja i probleme s kojima se susreće čitatelj, ali i književni kritičar, odnosno povjesničar. Biti u stanju nabrojiti i identificirati probleme pri klasifikaciji i periodizaciji pojedinih djela i autora.
 2. Moći usporediti glavne predstavnike portugalske književnosti u razdoblju od Eçe de Queirósa do Fernanda Pessoe, kao i njihova djela i poetike, odnosno kritičke pristupe pojedinim djelima, kako na dijakronijskoj, tako i na sinkronijskoj razini.
 3. Moći primijeniti stečena znanja o portugalskoj književnosti u razdoblju od Eçe de Queirósa do Fernanda Pessoe.
 4. Moći izdvojiti problematična mjesta u pojedinim pristupima, komentirati ih i raščlaniti. Biti u sanju suprotstaviti pojedine pristupe, ustanoviti njihove sličnosti i razlike.
 5. Moći zastupati određeno mišljenje u pristupu portugalskoj književnosti u razdoblju od Eçe de Queirósa do Fernanda Pessoe, vrednovati različita rješenja za osnovne probleme koje postavlja i kritički ih prosuđivati. Biti u stanju preispitati i samovrednovati rješenja koja pomažu pristupu svakom pojedinom tekstu, valorizirati postavke koje proizlaze iz takva kritičkog čitanja i zaključiti koliko je svaki pojedini pristup opravdan i/ili prikladan za određeni tekst.
 6. Moći stvoriti vlastitu bibliografiju osnovnih djela, autora i postavki, integrirati stečena znanja iz gore navedena razdoblja portugalske književnosti u znanja iz povijesti književnosti i kritike, povezati ih s pročitanim djelima, pokazati stečena znanja na samome ispitu.
Metode podučavanja
Izlaganje i zajednička raščlamba tekstova (diskusija).
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. U obveznu literaturu ulaze pripovijetke “Aia” i “Frei Genebro” “Eçe de Queirósa “Os Novilhos” i “Conto do Natal” “Fialha de Almeide” “Vae Victis!”, “Manuel Maçores” i “Mãe” “Trindade Coelha” “A Casa de Hóspedes” “Raula Brandãoa” “A Paixão de Manuel Garcia” “Florbele Espance” “A Reencarnação Deliciosa” “Aquilina Ribeira” “A Confissão de Lúcio” “Mária de Sá-Carneira” te tri kraća prozna djela (po izboru) Fernanda Pessoe. Osim toga, studenti su obvezni pročitati i najmanje tri od sljedećih djela: “Os Maias”, “A Cidade e as Serras”, “O Crime do Padre Amaro”, “A Relíquia”, ” O Primo Basílio”, “A Correspondência de Fradique Mendes” ili “Prosas Bárbaras” Eçe de Queirósa; “Volfrâmio” Aquilina Ribeira; te “Céu em fogo: oito novelas” Mária de Sá-Carneira.
Dopunska literatura
 1. Kao dopunska literatura, preporučuje se pjesništvo Mária de Sá-Carneira, Fernanda Pessoe (ortonima) te njegovih glavnih pjesničkih heteronima (A. Caeira, R. Reisa i Á. de Camposa)

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar