Suvremena portugalska književnost II

Naziv
Suvremena portugalska književnost II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52172
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim autorima i djelima poslijepessoanskog razdoblja portugalske književnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija: literatura, metode rada te kratak uvod u poslijepessoansko razdoblje portugalske književnosti.
 2. Miguel Torga: pripovijetke “Farrusco” i “Ladainhas”.
 3. Ferreira de Castro: “O Senhor dos Navegantes”.
 4. Vergílio Ferreira: “Mãe Genoveva”.
 5. Fernando Namora: “O Rapaz do Tambor”.
 6. Sophia de Mello Breyner Andresen: Contos Exemplares (po izboru).
 7. Jorge de Sena: “Homenagem ao Papagaio Verde”.
 8. Jorge de Sena: “A Capangala não Responde”.
 9. David Mourão-Ferreira: “Nem Tudo é História”.
 10. Urbano Tavares Rodrigues: “Falso Pesquisador”.
 11. Agustina Bessa-Luís: “A Torre”.
 12. José Saramago: “Centauro”.
 13. Mário de Carvalho: “A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho”
 14. Lídia Jorge: “Marido”.
 15. António Lobo Antunes: kronike (izbor); obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. Moći nabrojiti najvažnije predstavnike portugalske književnosti u poslijepoessoanskom razdoblju, opisati i definirati njihove poetike i kontekst u kojemu se pojavljuju. Moći identificirati osnovna pitanja i probleme s kojima se susreće čitatelj, ali i književni kritičar, odnosno povjesničar. Biti u stanju nabrojiti i identificirati probleme pri klasifikaciji i periodizaciji pojedinih djela i autora.
 2. Moći usporediti glavne predstavnike portugalske književnosti u poslijepessoanskom razdoblju, kao i njihova djela i poetike, odnosno kritičke pristupe pojedinim djelima, kako na dijakronijskoj, tako i na sinkronijskoj razini.
 3. Moći primijeniti stečena znanja o portugalskoj književnosti poslijepessoanskog razdoblja.
 4. Moći izdvojiti problematična mjesta u pojedinim pristupima, komentirati ih i raščlaniti. Biti u sanju suprotstaviti pojedine pristupe, ustanoviti njihove sličnosti i razlike.
 5. Moći zastupati određeno mišljenje u pristupu portugalskoj književnosti poslijepessoanskog razdoblja, vrednovati različita rješenja za osnovne probleme koje postavlja i kritički ih prosuđivati. Biti u stanju preispitati i samovrednovati rješenja koja pomažu pristupu svakom pojedinom tekstu, valorizirati postavke koje proizlaze iz takva kritičkog čitanja i zaključiti koliko je svaki pojedini pristup opravdan i/ili prikladan za određeni tekst.
 6. Moći stvoriti vlastitu bibliografiju osnovnih djela, autora i postavki, integrirati stečena znanja iz gore navedena razdoblja portugalske književnosti u znanja iz povijesti književnosti i kritike, povezati ih s pročitanim djelima, pokazati stečena znanja na samome ispitu.
Metode podučavanja
Izlaganje i zajednička raščlamba tekstova (diskusija).
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispitl.

Obavezna literatura
 1. U obveznu literaturu ulaze pripovijetke “Farrusco” i “Ladainhas” Miguela Torge; “Os Três Reinos” Joséa Régia; “O Senhor dos Navegantes” Ferreire de Castra; “Mãe Genoveva” Vergília Ferreire; “O Rapaz do Tambor” Fernanda Namore; Contos Exemplares Sophije de Mello Breyner Andresen (izbor); “Homenagem ao Papagaio Verde”, “Os Salteadores” i “A Capangala não Responde” Jorge de Sene; “Os Caminheiros” Joséa Cardosa Piresa; “Nem Tudo é História” Davida Mourão-Ferreire: O Aprendiz de Feiticeiro Carlosa Alberta de Oliveire (izbor); “Falso Pesquisador” Urbana Tavaresa Rodriguesa; “A Torre” Agustine Bessa-Luís: “Centauro” Joséa Saramaga; Flores ao Telefone, OsIdólatras i Este Tempo Marije Judite de Carvalho (izbor); “Estação Morta” Marije Ondine Braga; “A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho” Márija de Carvalha; “Marido” Lídije Jorge; “O Dia dos Anos” Joséa Luísa Peixota.
Dopunska literatura
 1. Pjesništvo portugalskih pjesnika poslijepessoanskog razdoblja (prema vlastitu izboru).

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar