Suvremena ruska kratka priča

Naziv
Suvremena ruska kratka priča
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
131561
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Dati književno-povijesni, ali i teorijski uvid, kratke prozne forme u ruskoj književnosti. Pokazati te na građi ilustrirati sociokulturološke aspekte kratke priče u suvremenoj ruskoj književnosti i kulturi nakon pada SSSR-a (1990-e godine). Cilj kolegija je također poticanje studenata na samostalan analitičko-kritički rad s primarnom i sekundarnom literaturom.
Sadržaj
 1. Uvod u suvremenu rusku kratku priču. Autori, djela, kulturološki kontekst. Mala prozna forma vs. roman. Važnost i razvoj tzv. "druge proze" u ruskoj suvremenoj književnosti 20 st. Upute za pisanje seminarskoga rada. Korpus, izbor, citiranje, korištena literatura.
 2. Uvod u suvremenu rusku kratku priču. Autori, djela, kulturološki kontekst. Mala prozna forma i njezin značaj. Ekonomija jezika, cyber-generacija, Internet, pad Sovjetskog Saveza, važnost mass-medija i mass-kulturni egzistencijalizam. Antologija "Ruski cvjetovi zla" V. Erofeeva i "Ruska žestoka priča" V. Sorokina
 3. Od "undergrounda" do "mainstreama" (kako je alternativna proza postala "mainstream" proza). Postmodernizam (M. Epštejn, M. Lipoveckij, O. Bogdanova). Fenomenologija "devedesetih". Kratka forma i "devedesete".
 4. Prigov, Dmitrij i soc-art. (Звезда пленительная русской поэзии; Игра в чины)
 5. Mamleev, Jurij. (Валюта)
 6. Makanin, Vladimir (Кавказский пленный).
 7. Petruševskaja, Ljudmila. Uvod u kratku formu Lj. Petruševske. Kratke priče sovjetskih vremena.
 8. Petruševskaja, Ljudmila (Черное пальто).
 9. Ulickaja, Ljudmila. Uvod u rano stvaralaštvo. (Зверь).
 10. Erofeev, Viktor. Značenje almanaha "Metropol". (Попугайчик).
 11. Popov, Evgenij. Underground književnost. Grad-provincija. Sibir-Moskva. (Виртуальная реальность; Как съели петуха).
 12. Tolstaja, Tat'jana. Stil, žestina i ironija ranih pripovjedaka (Ночь; Охота на мамонта; Соня).
 13. Sorokin, Vladimir. Soc-art. Demitologizacija sovjetskoga mita. Vrhunci postmodernizma (Заседание завкома).
 14. Pelevin, Viktor. Igra s onostranim. Poetika praznine. Nova paradigma. (Бубен верхнего мира; Тайм-аут или вечерняя Москва).
 15. Sinteza. Finalne upute.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i opisati književno-teorijske termine na ruskom jeziku koji su potrebni za analizu književnoga djela
 2. klasificirati i objasniti razvoj, ulogu i značaj kratke forme i drugih društveno-povijesnih fenomena koji se obrađuju na ruskome jeziku
 3. analizirati kraći prozni tekst u kontekstu postmodernističke paradigme na ruskom jeziku
 4. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja
 5. koristiti potreban metajezik na stranome (ruskom) jeziku u usmenoj i pisemnoj formi
 6. usporediti motive i teme u konkretnom književnom tekstu te razlikovati važne od nevažnih dijelova prezentiranog materijala
 7. samostalno izraditi stručan (seminarski) rad na ruskome jeziku
 8. obrada (klasifikacija, citiranje, parafraza) primarne i kritičke literature u pismenom radu na ruskome jeziku
Metode podučavanja
podučavanje raspravljanje uporaba računala (Power Point, Internet) analiza teksta close reading diskusija studentske prezentacije
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad na ruskome jeziku. Usmeni razgovor.

Obavezna literatura
 1. Kratke priče i novele navedene u sadržaju kolegija.
 2. Erofeev, V. 2002. Russkie cvety zla. Moskva: Eskmo.
 3. Shneidman, N. N. Contemporary Prose in Post-Soviet Russia, http://www.utoronto.ca/tsq/08/shneidman08.shtml#top, 26. 06. 2006.
 4. Šubina, E. 2003. Proza novoj Rossii. Tom 1, Moskva: Vagrius.
Dopunska literatura
 1. Nefagina, G. 2005. Russkaja proza konca 20 v.; Moskva: Flinta.
 2. Ugrešić, D. 1989. Pljuska u ruci. Antologija alternativne ruske proze. Zagreb
 3. Bogdanova, O. 2004. Postmodernizm v kontekste sovremennoj russkoj literatury, SPB: Filolog.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar