Suvremena slovenska proza

Naziv
Suvremena slovenska proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131718
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s reprezentativnim tekstovima, temeljnim značajkama i tendencijama u suvremenoj slovenskoj prozi.
Sadržaj
 1. Pregled sadržaja i problematike kolegija; upoznavanje s literaturom i dogovor o studentskim obavezama u kolegiju.
 2. Kratki povijesni pregled zastupljenih proznih vrsta i žanrova novije slovenske književnosti.
 3. Recepcija i hrvatski prijevodi suvremene slovenske proze.
 4. Opće tendencije i temeljne značajke suvremene slovenske proze.
 5. Suvremeni slovenski roman; analiza romana "Putovanje na kraj proljeća" Vitomila Zupana.
 6. Nastavak prethodne teme.
 7. Temeljne odrednice pojedinih vrsta suvremenog slovenskog romana.
 8. Analiza romana "Koju je magla donijela" Ferija Lainščeka.
 9. Analiza romana "Čefuri raus!" Gorana Vojnovića
 10. Suvremena slovenska kratka proza – tipologija i temeljna obilježja najučestalijh kratkoproznih formi.
 11. Analiza odabranih tekstova iz antologije „Krunski svjedoci“ (Jani Virk, Aleš Čar, Dušan Čater, Maja Novak, Andrej Morovič i dr.).
 12. Analiza proznog opusa Andreja Blatnika.
 13. Ostali suvremeni prozni oblici i forme u suvremenoj slovenskoj književnosti.
 14. Suvremena slovenska proza u južnoslavenskom i europskom kontekstu.
 15. Završna sinteza.

Ishodi učenja
 1. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o procesima i pojavnostima u suvremenoj slovenskoj prozi.
 2. Primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja u valoriziranju pojedinih proznih tekstova suvremene slovenske književnosti.
 3. Prepoznati i objasniti sličnosti i razlike u suvremenim proznim ostvarenjima drugih južnoslavenskih književnosti.
 4. Integrirati stečena znanja o suvremenoj slovenskoj proznoj produkciji i tumačiti ih u širem kulturnom i društvenom kontekstu.
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije na području suvremene prozne književnosti u širem južnoslavističkom kontekstu.
Metode podučavanja
Uz predavački dio o općim značajkama suvremene slovenske proze i temeljnim poetičkim obilježjima razdoblja, posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih izlaganja i kritičkih diskusija.
Metode ocjenjivanja
Kroz redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), aktivno sudjelovanje i pojedinačnu ili grupnu prezentaciju teme i/ili teksta u samom kolegiju,te završno na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Čander, Mitja (prir.): Krunski svjedoci: antologija slovenske kratke priče, Zagreb, 2001.
 2. Glušič, Helga: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, Ljubljana, 2002.
 3. Pogačnik, Jože [et al]: Slovenska književnost III, Ljubljana, 2001. (poglavlje Pripovedna proza, S. Borovnik, str. 145-203).
 4. Zupan Sosič, Alojzija: Identitet savremenog slovenskog romana, Razlika/Differance, časopis za kritiku i umjetnost teorije, 2004 (9), str. 33-43.
Dopunska literatura
 1. Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor (ur.): Slovenski roman (Obdobja 21, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2003. [odabrani tekstovi]
 2. Juvan, Marko: Postmodernizam i „Mlada slovenska proza“, Quorum 3 (1989), 220-227.
 3. Matajc, Vanesa: Put počinje, putovanje je završeno, Sarajevske sveske, 2006 (13), str. 143-155
 4. Novak Popov, Irena (ur.): Slovenska kratka pripovedna proza (Obdobja 23, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2006. [odabrani tekstovi]
 5. Virk, Tomo: Premisleki o sodobni slovenski prozi, Ljubljana, 1998.
 6. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Ljubljana, 2003.
 7. Žbogar, Alenka: Kratka proza na prelomu tisočletja, Jezik in slovstvo 50(2005), 3-4, 17-24.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij