Svjetska književnost: izvaneuropski kanon

Naziv
Svjetska književnost: izvaneuropski kanon
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
131730
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim književnim tekstovima svjetske književnosti tzv. izvaneuropskog kruga, odnosno procesima kanonizacije koji su uspostavljeni na temelju književnohistoriografskih i kulturalnohistoriografskih upliva.
Sadržaj
 1. P – Svjetska književnost, terminološki problemi, svjetska književnost i interkulturalna književna historiografija S – Problemi taksonomijskih pristupa književnosti tzv. izvaneuropskog kruga; svete knjige, biblijski i nebiblijski kanon
 2. P – Epski kanon, problemi uspostave S – Žanrovske strukture, izvaneuropske mitologije
 3. P – Indijska književna tradicija S – Filozofski i epski tekstovi
 4. P – Arapska tradicija i kanon europskog srednjovjekovlja S – Srednjovjekovna epika, teološka proza: izvaneuropski motivi
 5. P – Srednjovjekovna i ranonovovjekovna lirika S – Izbor tekstova, Azija
 6. P – Srednjovjekovna i ranonovovjekovna drama i kazalište: euroazijski prostor (Savarese) S – Renesansna komedija i tragedija – otkriće kolonija
 7. P – Kanonski diskurz renesanse: Shakespeare i drugi S – Kolonijalizam, postkolonijalizam
 8. P – Prosvjetiteljska filozofija i drugi S – Moderne geografije
 9. P – Književne prakse na pragu moderniteta S – Azija, Afrika, Australija
 10. P – Azijske književnosti 18. i 19. stoljeća S – Žanrovske strukture
 11. P – Realistička i naturalistička književnost S – Realistički roman
 12. P – „Izmi“ dvadesetog stoljeća, avangardni pokreti, povijesne avangarde, antimodernizam: izvaneuropski prostor S – Američka modernistička književnost
 13. P – Postmoderna romaneskna produkcija S – Pojam modernog i postmodernog romana, moderna i postmoderna lirika (Amerika, Australija, Azija)
 14. P – Izvaneuropski dramski modernizam i postmodernizam, euroazijsko kazalište (Savarese) S – Postmoderna drama i kazalište, postdramski teatar, interkulturalizam u kazalištu
 15. P – Najsuvremenija kretanja u izvaneuropskim književnostima S – Primjer (u dogovoru sa studentima); evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove tzv. svjetske književnosti izvaneuropskog kruga;
 2. analizirati i vrednovati pojave i procese u svjetskoj književnosti u povijesnom kontekstu;
 3. predstaviti književne tekstove tzv. izvaneuropskog kruga iz vizure suvremenih književnoznanstvenih paradigmi
 4. razumjeti, analizirati i interpretirati razlike između ranonovovjekovne i moderne književne kulture tzv. izvaneuropskog kruga;
 5. primijeniti književnokomparativni i književnoantropološki pristup u analizi tekstova, historiografije i sl. materijala svjetske književnosti
 6. kontekstualizirati obilježja hrvatske književne kulture u opću kulturnu i društvenu povijest i kontekst neeuropskih književnosti
 7. razumjeti i interpretirati kompleksnost sveukupne izvaneuropske književne kulture u komparativnom kontekstu (različiti književni jezici, tipovi kulture i međuutjecaji književnih kultura).
Metode podučavanja
Podučavanje i rasprava, rad na pripremljenim materijalima, različiti oblici multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Prati se sudjelovanje studenata u raspravama na seminarima. Ocjenjuje se esej na neku od zadanih tema vezanih uz problematiku kolegija. Završni pismeni test obuhvaća sva znanja prezentirana na kolegiju, provodi se u posljednjem tjednu nastave. Usmeni ispit obuhvaća teorijska znanja.

Obavezna literatura
 1. Said, Edward. 1999. Orijentalizam. Zagreb: Konzor.
 2. Young, Robert. Postcolonialism: Very Short Introduction. Oxford: OUP.
 3. Savarese, Nicola. 2013. Eurasian Theatre: Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present. London-New York: Routledge. (izabrana poglavlja)
 4. Povijest svjetske književnosti. Knj. 1, Klasične književnosti Bliskog istoka, indijska, kineska, japanska i perzijska književnost; arapske i ostale književnosti azijskih naroda. 1982. Ur. Petrović, Svetozar. Zagreb: Mladost. (izabrana poglavlja)
 5. Wisker, Gina. 2010. Ključni pojmovi postkolonijalne književnosti. Zagreb: AGM.
Dopunska literatura
 1. Polak, Iva. 2011. Razvoj književne proze australskih Aboridžina: od nevidljive do postkolonijalne priče. Zagreb: HFD.
 2. Said, Edward. 1993. Culture and Imperialism. London-New York: Vintage.
 3. Fischer-Lichte, Erika. 2010-2011. Povijest drame: razdoblja identiteta u kazalištu od antike do današnjice. Sv. 1-2. Zagreb: Disput.
 4. Žmegač, Viktor. 1991. Povijesna poetika romana. 2. izd. Zagreb: MH.
 5. Auerbach, Erich. 2004. Mimeza. Zagreb: HenaCom.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij