Školska praksa

Naziv
Školska praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124300
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Osposobiti studente za primjenu stečenih teorijskih znanja u nastavnoj praksi: analizirati nastavni proces (sve čimbenike toga procesa), samostalno planirati i izvoditi nastavu. Razvijanje samostalnosti, kritičnosti i kreativnosti kao bitnih karakteristika dobrog nastavnika. Razvijanje profesionalne odgovornosti.
Sadržaj
 1. Pripremanje studenata za školsku praksu u osnovnim školama, organizacija prakse, upute za pohađanje hospitacija, za razgovore s mentorom, za promatranje nastave, za bilježenje opažanja, za strukturiranje dnevnika hospitacija ili portfolija.
 2. Praćenje hospitacija u osnovnim školama: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi, komentiraju, savjetovanje studenata.
 3. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi i komentiraju svoje prvo održavanje „mini-nastave“. Savjetovanje studenata kako obraditi gradivo koje im je zadano za mini-nastavu.
 4. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o napredovanju svoje prakse, o poteškoćama i uspjesima, dobivaju savjete i ideje za koncipiranje punih satova.
 5. Izvještaji mentora o radu studenata na praksi u osnovnim školama.
 6. Analiza školske prakse u osnovnim školama, strukturirano, prema natuknicama: posredovanje izgovora, gramatike, itd. Rad na razvijanju komunikacijskih vještina kod učenika. Upotreba materinskog jezika. Postupanje nastavnika pri pogreškama učenika. Ocjenjivanje učenika.
 7. Refleksivna analiza hospitacija i vlastite nastave (analiza društvenog i školskog okruženja, učeničkih skupina, strano-jezične politike). Usporedba rada u osnovnim školama s radom u gimnazijama.
 8. Ukupno vrednovanje prakse u osnovnim školama i u gimnazijama, prijedlozi za poboljšanje prakse.
 9. Učiteljske vještine: postupanje u situacijama ometanja nastave.
 10. Provođenje raznih vrsta diktata.
 11. Primjena mentalnih mapa za pismene i usmene radove, kao pomoć pri učenju i pravljenju bilježaka.
 12. Iz povijesti nastave stranih jezika.
 13. Primjeri upotrebe glazbe (suvremenih songova za mlade) u nastavi njemačkog kao stranog jezika.
 14. Prikaz jedne stručne knjige po vlastitom izboru studenta.
 15. Prikaz jednog stručnog časopisa po vlastitom izboru studenta

Ishodi učenja
 1. Planirati i kritički analizirati nastavu prema suvremenim didaktičkim teorijama
 2. Samostalno planirati nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika
 3. Organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 4. Procijeniti prikladnost nastavnih materijala i samostalno koncipirati vlastite
 5. Primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 6. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima
 7. Kritički analizirati vlastitu i tuđu nastavu i pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama
 8. Napisati zapisnik i plan nastave u tabličnom obliku, prema određenim didaktičkim kategorijama
Metode podučavanja
Hospitacije: promatranje nastave, održavanje skraćene nastave i cijelih satova, zapisnik nastave, bilježenje opažanja, koncipiranje dnevnika hospitacija, planiranje nastave po zadanim kategorijama, savjetovanje i diskusija s mentorom i grupom; diskusija, analiza, individualni i grupni rad, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata na praksi i izvođenje ocjene iz cjelokupnog rada (redovitost i točnost, pripremljenost za nastavu, savjesnost, temeljitost, kreativnost, primjerenost rada s učenicima i ophođenja s njima, i sl.). Ocjena iz usmenog i/ili pisanog seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 2. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
Dopunska literatura
 1. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 2. Heidemann, Rudolf: Körpersprache im Unterricht. Quelle & Meyer, 2003, 7. izd.
 3. Meyer, Hilbert: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. Cornelsen, 1980.
 4. Svantesson, Ingemar: Mind Mapping und Gedächtnistraining. Gabal, Offenbach, 1995.
 5. Weigmann, Jürgen (1992): Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber.
 6. Winkel, Rainer ((1996): Der gestörte Unterricht. kamp
 7. Ziebell, B./Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin usf.: Langenscheidt, Goethe-Institut.