Španjolska leksikologija i leksikografija

Naziv
Španjolska leksikologija i leksikografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52161
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati sa španjolskim leksikom kroz dijakronijski i sinkronijski prikaz. Bit će upoznati s tvorbom riječi na leksičkoj razini, vrstama posuđenica i neologizama u španjolskome jeziku te općenito uzorcima koji dovode do promjena u jeziku. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u leksikologiji, leksikologija i semantika, povijesni razvoj
 2. Definicija riječi, tvorba riječi, porijeklo riječi, leksik
 3. Porijeklo riječi. Vrste posuđenica. Povijesne posuđenice.
 4. Posuđenice u suvremenom španjolskom, prilagodba.
 5. Neologizmi. Banka neologizama.
 6. Etimologija riječi, poslovice, izreke. Vulgarizmi, barabarizmi, tabu i eufemizmi
 7. Leksički i semantički kalk. Vrste i tehnike.
 8. Kolokvij I
 9. Usmene prezentacije
 10. Usmene prezentacije
 11. Leksikografija, uvod u leksikografsko pojmovlje, tipologija.
 12. Mikro i makroestruktura rječnika.
 13. Natuknica i definicija. Dijelovi definicije, skraćenice, upute i nazivi.
 14. Vrste rječnika.
 15. Povijesni razvoj španjolske leksikografije.

Ishodi učenja
 1. Prezentirati zadanu temu u teorijskom i praktičnom smislu.
 2. Upotrebljavati materijale za e-učenje za dodatno učenje o tematskim ciklusima.
 3. .
 4. Kategorizirati leksičke i leksikografske pojmove.
 5. Analizirati leksik španjolskoga jezika – razina riječi.
 6. Povezati leksičke procese u španjolskome jeziku u odnosu na društvena zbivanja.
 7. Moći samostalno pronalaziti informacije i služiti se literaturom
Metode podučavanja
Izravno poučavanje Samostalno učenje Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 10% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu (20% ocjene). Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 20% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokvijima i/ili završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija.

Obavezna literatura
 1. Alvar Ezquerra, M. (1993). Lexicografía descriptiva, Barcelona, Bibliograf
 2. Bosque, I. (1982). Sobre la teoría de la definición lexicográfica, Verba, 9, pp. 105-123.
 3. Lara, L. F. (2006). Curso de lexicología. Mexico: El colégio de Mexico
 4. Salvador, G. (1985). Semántica y lexicología del español, Madrid, Paraninfo
Dopunska literatura
 1. Alvar Ezquerra, M. (2004) Formación de palabras en español, Arco/Libros, Madrid
 2. Atkins, B. T. Sue & Rundell, Michael (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford, Oxford University Press. (Cap. 7, “Planning the entry”, pp. 200-257.)
 3. Caie, G. D. et all (2006). The power of Words, Amsterdam – New York
 4. Halliday. M.A.K. et al. (2004). Lexicology and Corpus Linguistics, Continuum, New York
 5. Lyons, J. (1995): Semántica lingüística. Una introducción, Barcelona, Paidós
 6. Pena, J. (1994-1995). Formación de palabras, gramática y diccionario, Revista de Lexicografía, Volumen I
 7. Seco, M. (2003). Estudios de lexicografía española. Madrid, Gredos
 8. DRAE: Academia española (varias ed.). Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe. (DRAE on line, actualizado: http://buscon.rae.es/draeI/)

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar