Dijalektologija ukrajinskog jezika

Naziv
Dijalektologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51359
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima dijalektologije te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se kroz njihovu realizaciju unutar dijalekata ukrajinskog jezika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi sa realizacijom u govorimo ukrajinskog jezika. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o teritorijalnom raslojavanju ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Predmet i zadatci kolegija. Upoznavanje sa terminologijom (izoglosa, areal…). Veze sa drugim znanstvenim disciplinama.
 2. Izvori proučavanja narječja ukrajinskog jezika. Povijest proučavanja.
 3. Narječja ukrajinskog jezika.
 4. Porijeklo ukrajinskog jezika i njegovih narječja. Nastanak suvremenog ukrajinskog standardnog jezika i njegova veza sa dijalektima.
 5. Podjela na teritorijalne cjeline ukrajinskog jezika. Fonetska transkripcija. Grupe dijalekata ukrajinskog jezika. Uvodne napomene.
 6. Sjeverni (poljiski) govori. Teritorija i podjela. Fonetske osobine.
 7. Morfološke i sintaktičke osobitosti. Preslušavanje audio i video zapisa govora koji spadaju u sjeverno narječje ukrajinskog jezika.
 8. Jugozapadno narječje ukrajinskog jezika. Teritorija i podjela. Fonetske osobitosti. Morfološke i sintaktičke osobine.
 9. Jugozapadno narječje ukrajinskog jezika: audio i video zapisi.
 10. Jugoistočno narječje ukrajinskog jezika.. Teritorija i podjela. Fonetske osobine. Morfološke osobine.
 11. Jougoistočno narječje ukrajinskog jezika: audio i video zapisi.
 12. Iseljenički govori ukrajinskog jezika (Hrvatska, Njemačka, Kanada, Južna Amerika…). Povijest, nastanak, razvoj, sadašnje stanje.
 13. Osnovica standardnog jezika. Usporedba fonoloških osobina različitih govora ukrajinskog jezika.
 14. Usporedba morfoloških osobina različitih govora ukrajinskog jezika i standarda.
 15. Završno predavanje. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti ukrajinske dijalekte.
 2. Definirati osnovne termine dijalektologije (izoglosa, izomorfa, govor - dijalekt - nariječje...).
 3. Primijeniti lingvistički metajezik u opisu svakog govora.
 4. Klasificirati govore i dijalekte unutar nariječja ukrajinskog jezika.
 5. Usporediti dijalektalne oblike svakog nariječja s činjenicama iz ukrajinskog standarda.
 6. Procijeniti vremenski slijed fonoloških promijena u analiziranoj riječi.
 7. Primijeniti znanja iz historijske gramatike na pojašnjenje činjenica.
 8. Opisati teritorijalnu razuđenost ukrajinskog jezika.
 9. Prepoznati osobine pojedinog nariječja slušajući audio zapis.
 10. Prepoznati i definirati odstupanja od standarda u poslušanom zapisu govora.
Metode podučavanja
Izlaganje, prezentacije, audio i video isječci kao ilustracije svakog govora.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Bevzenko, S. P. (1980). Ukrajins'ka d'ialektologija. - Kyjiv
 2. Žylko, F. T. (1966). Narysy z d'ialektologiji ukrajins'koji movy. - Kyjiv
Dopunska literatura
 1. Ukrajins'ka mova. Encykloped'ja. (2000.). - Kyjiv.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar