Španjolski jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125395
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja i pisanja. Osposobljavanje za korištenje stručne literature na španjolskom jeziku te razvijanje vještine govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s obvezama studenata tijekom semestra-zadaće, aktivnost na nastavi, diktati, seminarski rad.
 2. Ponavljanje osnovnih stečenih znanja iz prošlog semestra, diskusije na aktualne teme, ponavljanje gramatičkih jedinica usvojenih u prošlom semestru.
 3. Provjera tekstualnih kompetencija. Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje vremena. Vježbe, zadaci. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
 4. Lekcija iz obveznog udžbenika. Sažetak teksta duljine 1 kartice, pisanje ključnih riječi, snalaženje u sturčnom tekstu uz pomoć riječnika. Provjera, diskusija. Seminarski rad. Zadaća.
 5. Sažetak teksta duljine 2 kartice, usvajanje novih izraza,ključnih riječi i pojmova. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
 6. Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio i video materijala. Konjunktiv perfekta. Vježbe. Zadaci. Seminarski rad i diskusija na temu rada. Zadaća.
 7. Grupna zadaća: tekst s Interneta pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Pluskvamperfekt - ponavljanje, vježbe i zadaci. Seminarski rad. Zadaća.
 8. Pisanje eseja na aktualnu, unaprijed dogovorenu temu. Dijalog, vezan uz dogovorenu temu. Poticanje studenata na diskusiju. Seminarski rad. Diskusija, zadaća.
 9. Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultacije s Consuelo Elias. Novi tekst s Interneta, obrada teksta: ključne riječi, natuknice, sažetak. Diskusija. Zadaća. Seminarski rad.
 10. Kratki kontrolni test provjere gramatike i usvojenoga stručnog vokabulara. Dva seminarska rada. Diskusija. Zadaća.
 11. Diktat. Video materijal: analiza pjesme G.G.Lorca: El jinete. Diskusija. Seminarski rad. Zadaća.
 12. Izborni zadatak: tekst s Interneta. Diskusija o izabranoj temi, postavljanje ključnih izraza, zaključci. Seminarski rad. Zadaća. Diskusija.
 13. Esej na jednu od tri ponuđene teme do 200 riječi. Čitanje eseja, diskusija. Seminarski rad. Zadaća.
 14. Ponavljanje konjunktiva prezenta, imperfekta, perfekta, te učenje konjunktiva pluskvamperfekta kroz razne zadatke iz obvezne literature i dodatnih materijala. Provjera usvojenoga znanja. Seminarski rad, diskusija.
 15. Priprema za završni ispit.

Ishodi učenja
 1. Primjenjivanje španjolskog jezika u akademskoj i stručnoj komunikaciji.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem te pisanja. Metode poučavanja kojima se koristimo su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
 2. Equipo Entinema: Anabel de Dios Martín y Sonia Eusebio Hermira: Etapas, Curso de español por módulos, Edinumen, Madrid, 2011.
 3. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2005.
 4. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de uso del español - Teoría y práctica, Madrid, Ediciones SM, 2009.
Dopunska literatura
 1. Gioconda Belli: El pergamino de la Seducción
 2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 100 stranica.
 3. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
 4. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2011.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij