Švedska književnost i film 1

Naziv
Švedska književnost i film 1
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
64097
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Pružiti studentima uvide u povijesni razvoj švedske književnosti do ''Modernog prodora'' u 19 st. kao i u neka od najznačajnijih ostvarenja klasičnog i modernističkog filma u Švedskoj. Takav pregled, kao i interesi za pojedine teme koji će se profilirati tijekom kolegija, služit će kao osnova za daljnji rad na recentnijim književnim i filmskim djelima na kolegiju Švedska književnost i film II.
Sadržaj
  1. Kolegij daje kritički pregled razvoja švedske književnosti do realizma unutar europskih književnih okvira te filmskih ostvarenja od početaka filmske umjetnosti do vrhunaca stvaralaštva I. Bergmana.
  2. Uz analizu švedske književne povijesti (djela Sv. Birgitte, Linnéa, Swedenborga, Bellmana, Tegnéra, Almquista, Strindberga i dr.), koja će se sagledavati kako u skandinavskom tako i šire europskom kulturnom kontekstu, studenti će u sklopu seminara moći pogledati te analizirati neka od ključnih ostvarenja švedskog filma, s naglaskom na njegovom ''zlatnom dobu'' (Sjöström, Stiller i dr.) te na opusu I. Bergmana, kao i njihovom utjecaju na kasniju kinematografiju.
  3. Naglasak će u ovoj godini biti na kraćim tekstovima koje će studenti čitati u originalu, kao i na kanonskim djelima dostupnima u hrvatskom prijevodu.

Ishodi učenja
  1. Upoznavanje s razdobljima, pravcima i djelima švedske književnosti i filma do 20. st.
  2. razvoj književno-teorijskog analitičkog aparata,
  3. razvoj jezične kompetencije, što su sve preduvjeti za izlaganje zahtjevnijim tekstovima u narednoj godini.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, filmske projekcije.
Metode ocjenjivanja
Obaveza je studenata redovno dolaziti na predavanja te aktivno sudjelovati u radu seminara. Aktivno sudjelovanje podrazumijeva pripremu u skladu s prethodnim uputama (pribavljanje i čitanje predviđene literature, pronalaženje relevantnog materijala i dr.), izlaganje pripremljenog pred ostalim polaznicima seminara (dva izlaganja tijekom semestra, na jednu književnu i filmsku temu) te uključivanje u diskusiju. Po završetku semestra studenti polažu pismeni ispit. Završna ocjena za ovaj kolegij odražava sve tri komponente: doprinos seminarima, kvalitetu izlaganja te uspješnost na ispitu.

Obavezna literatura
  1. a) primarna u originalu: - izbor kraćih proznih i lirskih tekstova koji će se analizirati tijekom predavanjima i seminara. u prijevodu: - drame A. Strindberga: Otac, Gospođica Julija i Igra snova b) sekundarna Algulin, I. (1989.) A History of Swedish Literature. The Swedish Institute, Stockholm. Peterlić, Ante (2001) Osnove teorije filma. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (odabrana poglavlja) + tekstovi o pojedinim filmskim i književnim djelima (na Omegi ili u fotokopiraoni)
Dopunska literatura
  1. Cowie, P. (1966.) Swedish Cinema. London: A.ZwemmerLimited. Edquist, S.-G. &. Söderblom, I. (1998.) Svenska Författare Genom Tiderna. Stockholm: Almqvist&Wiksell. Furhammar, L. (1991.) Filmen i Sverige: EnHistoria i Tio Kapitel. Höganäs: Wiken. Hägg, Göran (2001.) Den svenska litteratur historien. Stockholm: Wahlström&Widstrand. Mcllroy, B. (1986.) World Cinema 2: Sweden. London: FlicksBooks. Olsson, B. i Algulin, I. (1991.) Litteraturenshistoria i Sverige. Stockholm: Norstedts. Soila, T. et al. (1998.) Nordic National Cinemas. London: Routledge. Warme, L. G. (ur.) (1996.) A History of Swedish Literature. The University of Nebraska Press. + zbirke elektroničkih časopisa: http://www.knjiznice.ffzg.hr/ecasopisi Priručnici i pojmovnici: Abrams, M. H. (1999.) A Glossary of Literary Terms. New York: Holt, Rinehartand Winston. Biti, V. (2000.) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska. Kragić, B. et al. (2003) Filmski leksikon: A-Ž. Zagreb: LZMK. Peterlić, A. (ur.) (1986-1990) Filmska enciklopedija 1-2. Zagreb: LZMK. Zuck, V. (ur.) (1990.) Dictionary of Scandinavian Literature. Westport: Greenwood Press.

Obavezan predmet na studijima
  1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar