Švedski jezik II

Naziv
Švedski jezik II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
36043
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Završeno upoznavanje s oblicima riječi. Visok stupanj primjene tih znanja te puna primjena gramatičkog znanja iz prethodnog jezičnog kolegija u pismu i govoru.
Sadržaj
 1. Datumi rođenja, jedinstveni matični broj i imena u Švedskoj Stanovanje i namještaj, određeni oblik imenica, SU kap 35, razumijevanje slušanog teksta (På svenska) Sinteza gradiva 1. semestra (ponavljanje): oblici imenica, glagola, pridjeva i zamjenica - mješoviti zadaci Komparacija pridjeva – vrste, oblici i uporaba; superlativ u atributnoj i predikativnoj ulozi
 2. Stanovanje i namještaj, određeni oblik imenica, SU kap 35 – nastavak; Odjeća; Osobne zamjenice u akuzativu Prijedlozi: för…sedan, före, innan, förrän, framför Deponens verb
 3. Okusi, mirisi, tvari; Pridjevi; Glagoli gå i åka, SU kap 24 i 25, pridjevi - antonimi Tidsuttryck (om, i, på, för…sedan, förre, förr) Neodređena zamjenica man
 4. Šveđani; vremenski izrazi, SU kap 31 Izražavanje zahvalnosti. dijalozi, određeni oblik imenica, SU kap 37, razumijevanje slušanog teksta (På svenska) Futur Tycka, tänka, tro
 5. Telefonski razgovor, Zamjenice, SU kap 40; Glazba, Cornelis Vreeswijk (biografija+balada), imenice i glagoli - sinonimi Konditionalis
 6. Praznici, Ponavljanje o Allemansrätten; SU, kap 30; Opis osobe, SU kap 47 Relativne zamjenice – som, vars, vilkas, vilken, vilket, vilka, vad
 7. Red riječi; Hrana i recepti, SU kap 29 i 33, diktat Glagolska vremena - ponavljanje Pasiv Man : pasiv
 8. Nastavak teme hrana; poezija, vježbe pisanja, razumijevanje slušanog teksta (På svenska) Presens particip Nazavisni veznici (och, eller, men, för, utan, samt; både..och, antingen…eller, varken…eller)
 9. Igre s pitanjima, SU kap 49 Ljudsko tijelo, bolesti, SU kap 52, Prepozicije Perfekt particip Pasiv (bli, vara)
 10. Moji rođaci, Zanimanja, Relativna zamjenica som, SU kap 69; Moj život, SU kap 59; vježbe pisanja Partikel verb, participi dvočlanih glagola
 11. Ponavljanje preterituma,, SU kap 62 i 63; Švedske poslovice i izreke, tekst iz 8-sidor ligga – lägga, sitta – sätta, dö – döda, vakna – vecka osv. Zavisni veznici (att, temporala, kausala)
 12. Politika u Švedskoj, SU kap 69 Politika u Švedskoj i Hrvatskoj Zavisni veznici (konditional, koncessiv, konsekutiv, komparativa, interrogativa)
 13. Što mi je najdraže, SU kap 70, intervju; O švedskom nacionalnom prazniku, prepozicije Emfatičke konstrukcije; ponavljanje
 14. Švedski mediji, tekst iz 8-sidor Ponavljanje
 15. Ponavljanje, diktat

Ishodi učenja
 1. ovladavanje većim leksikom u okviru A1 razine
 2. ovladavanje osnovama švedske gramatike
 3. razumijevanje autentičnih, nenastavnih tekstova na švedskom
 4. upoznavanje s većim brojem obilježja švedske svakodnevice
Metode podučavanja
usmene i pismene vježbe
Metode ocjenjivanja
usmeno i pismeno ocjenjivanje

Obavezna literatura
 1. Nyborg, R. - Petterson, N.O. (2001), Svenska Utifran, Stockholm: Svenska Institutet
 2. Holm, B. - Nylund, E. (2000), Deskriptiv svensk grammatik Stockholm: Skriptor
Dopunska literatura
 1. Johnsson, H.I. (1995) Sverige i fokus, Stockholm: Svenska Institutet
 2. Göransson, U. - Parada, M. (1997), Pa svenska, Folkuniversitets förlag

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar