Švedski jezik u društvenom kontekstu II

Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
132056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Na razini studijskog programa studenti počinju s detaljnijim upoznavanjem formativnih aspekata švedskog društva prilikom kojih razvijaju i jezičnu kompetenciju (švedska povijest, švedski zdravstveni i pravni sustav, švedski mediji), a unutar jezične kompetencije osobito se, uz teorijsku podlogu, razvija i gramatička kompetencija u švedskim dvočlanim glagolima.
Sadržaj
 1. introduktion värm upp med kortspelet ”Vad lärde du dig i skolan?” till måndag: läs om Sveriges historia podjela i vrsta dvočlanihn glagola
 2. tala om svensk historia + jämför om möjligt med Kroatien introduktion till Skrivtrappan arbeta med text ur Skrivtrappan till måndag: välj en händelse ur svensk eller kroatisk historia och berätta om den
 3. korta föredrag om historiska händelser arbeta med Skrivtrappan till nästa måndag: repetera politiska partier, politiskt läge (gamla kompendiet eller nätet) + skicka in text för Skrivtrappan Partikelverb och betoning Preposition eller partikel PV med ut och in
 4. genomgång av matnyttigt ur de inskickade texterna: grammatik, ordförråd, fraser tala om det politiska landskapet i Sverige läs text ur 10-TAL/Axess till måndag: läs http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/sweden_in_eu/index_sv.htm + något valfritt kapitel - återberätta muntligt
 5. samtal om Sverige och EU massmedia i Sverige http://www.inetmedia.nu/medier/ inventera vad de minns från förra terminen läs ledarartikel ur större dagstidning till måndag: förbered presentation av en svensk dagstidning PV med upp, ner, hem, bort, hit, dit och fram
 6. presentera dagstidningar läs övergripande text om svenska media (igen) gör jämförelse med kroatiska media till måndag: se en nyhetssändning och återberätta huvudpunkterna
 7. berätta om nyhetssändningen ni sett + kommentera innehållet arbeta med Skrivtrappan till måndag: läs om lag och rätt i kompendiet PV med på, av, med, efter, om, till, emot, för, i, ur, ifrån, igenom och över
 8. samtal kring kapitlet lag och rätt + gör jämförelser med kroatiska förhållanden börja träna prosodi och uttal med hjälp av ”Herr Sleman kommer” av Hjalmar Bergman till måndag: läs dramatexten högt hemma
 9. läs ”Herr Sleman kommer” i grupper förbered föredrag om kultur eller någon samhällsfråga - ge varandra tips till måndag: läs om kultur i kompendiet, förbered föredrag Adverb som partiklar Partikel ger resultat
 10. samtal om kapitlet Kultur i kompendiet kortföredrag om samhälle och kultur - alla antecknar så att de kan redogöra för det som sägs renskriv anteckningarna - ställ ev frågor till varandra träna Sleman läxa: skicka in sammanfattningar av föredragen (på torsdag) kunna återberätta på måndag
 11. genomgång av matnyttigt ur de inskickade texterna - grammatik, fraser, ordförråd läs Camilla Ahlströms ”Svart granit” - kommunicera eventuellt med författaren en eller två sammanfattar muntligt för alla (samtala först kort i grupp) träna Sleman läxa: se Kulturnytt - gör anteckningar Lexikala partikelverb
 12. berätta om Kulturnyttsändningen arbeta med ”Svart granit” träna Sleman läxa: skriv text i anslutning till Svart granit - skicka in torsdag, kunna redogöra muntligt
 13. kommentera texterna om Svart granit: grammatik, ordförråd etc oförberedda kortföredrag om valfritt ämne - ge konstruktiv kritik till varandra efteråt spela upp Sleman sammanfatta vad du lärt dig under kursen - muntligt + skriftligt i punktform tillfälle för frågor till tentan kursutvärdering Partikelverb och ordföljd
 14. sammanfatta vad du lärt dig under kursen - muntligt + skriftligt i punktform återblickar, repetition vid behov tillfälle för frågor till tentan kursutvärdering
 15. sammanfatta vad du lärt dig under kursen - muntligt + skriftligt i punktform återblickar, repetition vid behov tillfälle för frågor till tentan Patikelverb&aktionsart

Ishodi učenja
 1. usvajanje znanja o švedskoj povijesti, zdravstvenom i pravnom sustavu
 2. usvajanje osnovnih znanja o medijima u Švedskoj
 3. pismeno i usmeno argumentirano kontrastiranje hrvatske i švedske društvene zbilje s obzirom na spomenute teme
 4. usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o švedskim dvočlanim glagolima (partikelverb)
 5. priprema za pisanje završnih radova na studiju
Metode podučavanja
pismene i usmene vježbe, seminarski način rada, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
usmeno i pismeno ocjecnjivanje

Obavezna literatura
 1. Alfredsson, R. (2002), Skrivtrappan, Folkuniversitets förlag
 2. Bodegård, Anders. (1985/1994). Tänk efter. Almqvist & Wiksell Förlag. Stockholm.
 3. Holmgren Ording, Hans. (1998). Se Upp! : Svenska Partikelverb. Bokförlaget Natur och Kultur Läromedel
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar