Talijanska leksikologija

Naziv
Talijanska leksikologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52697
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje procesa evolucije talijanskoga leksičkog sustava i suvremenih razvojnih tendencija standardnoga talijanskog jezika.
Sadržaj
 1. Komponente talijanskoga leksika.
 2. Promjene u okviru latinskoga leksičkog fonda.
 3. Leksikalizacija i gramatikalizacija u talijanskome jeziku.
 4. Posuđenice - neposredna i daleka etimologija, jezično posredovanje.
 5. Etimološki slojevi talijanskoga jezika: jezici davatelji.
 6. Latinizmi i alotropija u talijanskome jeziku.
 7. Prilagodba posuđenica u talijanskome jeziku: fonološka i morfosintaktička razina.
 8. Usporedba morfosintaktičke prilagodbe posuđenica u talijanskom i hrvatskom jeziku.
 9. Semantička prilagodba posuđenica. Prilagodba paretimološkom preoblikom.
 10. Lažni parovi. Leksička divergencija vs. leksička konvergencija. Europeizmi.
 11. Pseudoposuđenice. Unutarnje posuđenice.
 12. Leksički kalk: prevedenice i semantičke posuđenice.
 13. Leksičke praznine i katakreza. Deonomastika.
 14. Deonomastički postupci: antonomazija, metonimija, elipsa.
 15. Leksička preobrazba (konverzija). Naznaka tvorbenih postupaka.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvističku aparaturu na razini leksika i primijeniti je u leksikološkoj analizi talijanskoga jezika
 2. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati komponente talijanskoga leksika i njihove promjene usporedbom odabranih dijelova leksičkoga korpusa iz talijanskih rječnika s početka 20. i 21. stoljeća
 3. navesti i komentirati osnovne komponente talijanskoga jezika i njegove etimološke slojeve
 4. identificirati i komentirati temeljne procese koji dovode do promjena u talijanskome leksičkom sustavu
 5. navesti i objasniti suvremene razvojne tendencije u leksiku standardnoga talijanskog jezika
 6. razlikovati načine prilagodbe posuđenica u talijanskome jeziku u usporedbi s hrvatskim
Metode podučavanja
predavanje, power point prezentacija, leksikološka i leksikografska analiza, supostavni pristup, diskusija
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, dva kolokvija ili pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Marello, C., Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari, Bologna, Zanichelli, 1996. i pretisci
 2. Dardano, M., Manualetto di linguistica italiana, Bologna, Zanichelli, 1996. i novija izdanja (poglavlje ''Il lessico'')
 3. Tekavčić, P., Grammatica storica dell'italiano. Vol III: Lessico, Bologna, Il Mulino, 1980.
 4. Zolli, P., Parole straniere, seconda ediz. a cura di F. Ursini, Bologna, Zanichelli, 1995.
Dopunska literatura
 1. M. Cortelazzo, ''Etimologia e storia del lessico'', u. G.Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 401-419.
 2. Serianni, L. / Trifone, P. (ur.), Storia della lingua italiana. Volume terzo: Le altre lingue, Torino, Einaudi, 1994j, str. 671-879..
 3. Dardano, M., ''Lessico e semantica'', u Alberto A. Sobrero (ur.), Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, Bari, Laterza, 1993, str. 291-370.
 4. Stati, S., ''Lessicologia e semantica'', u Lexikon der Romanistischen Linguistik, u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt, IV / Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 83-93.
 5. Ljubičić, M. Posuđenice i lažni parovi. Talijanski,hrvatski i jezično posredovanje, Zagreb, FF-press, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar