Talijanska proza 20. st. i film

Naziv
Talijanska proza 20. st. i film
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131895
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Ciljevi predmeta Talijanski književnici 20. stoljeća napisali su niz svjetski poznatih djela koja su ekranizirana na filmu, a rad je to talijanskih redatelja. Kolegij nudi uvid kako u poetike pojedinih proznih djela kao i pregled filmoloških teorija, poetike i filmova koji su nastali na temelju tih predložaka. Cilj kolegija je književna, filmološka i kulturološka analiza odabranih djela znamenitih talijanskih književnika ali i redatalja i glumaca.
Sadržaj
 1. Odnos film i književnost: sličnosti i razlike
 2. Osnove naratologije u književnosti i film
 3. Verizam i neorealizam: I Malavoglia i La terra trema: Giovanni Verga i Luchino Visconti
 4. Talijanski jug na filmu: Cristo si e' fermato a Eboli: Carlo Levi i Francesco Rosi 1. dio
 5. Talijanski jug na filmu: Cristo si e' fermato a Eboli: Carlo Levi i Francesco Rosi 2. dio
 6. Slučaj Gattopardo: Lampedusa i Visconti 1. dio
 7. Slučaj Gattopardo: Lampedusa i Visconti 2. dio
 8. Mafija na filmu: Il giorno della civetta: Leonardo Sciascia i Damiano Damiani 1. dio
 9. Mafija na filmu: Il giorno della civetta: Leonardo Sciascia i Damiano Damiani; 2. dio
 10. Pisac i redatelj: Pier Paolo Pasolini 1. dio
 11. Pisac i redatelj: Pier Paolo Pasolini 2. dio
 12. Holokaust na filmu: La tregua: Primo Levi i Francesco Rosi
 13. Suvremena književnost na filmu: Io non ho paura: Niccolo' Ammaniti i Gabriele Salvatores 1. dio
 14. Suvremena književnost na filmu: Io non ho paura: Niccolo' Ammaniti i Gabriele Salvatores 2. dio
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Sposobnost komparativne analize književnog i filmskog djela
 2. Sposobnost prepoznavanja i analize književnih poetika i poznavanje talijanskog filma
 3. Sposobnost analize prilika u talijanskom društvu u posljednjih 50 godina
 4. Upoznavanje s dijalektima i govornim jezikom putem filmova
 5. Sposobnost analize filmskog jezika
 6. Upoznavanje s vrhunskim proznim djelima talijanske književnosti i njihovim ekranizacijama
 7. Studenti bi trebali moći kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 8. Upoznavanje s analizom proznih djela te prikazivačkim obrascima i konvencijama na filmu i u književnosti
 9. Studenti će moći povezati pojedino filmsko djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o razdobljima u povijesti talijanskog i svjetskog filma i analizirati ga u tom kontekstu
 10. Upoznavanje s načinom korištenja audiovizualnih materijala u nastavi
Metode podučavanja
Prikaz određenih segmenata filmova; uvod u poetiku određenog ekraniziranog ekrana, komparativna analiza dvaju umjetničkih stilskih, kompoziciskih i jezičnih izričaja, sličnosti / razlike, donošenje vlastitih sudova, diskusija, mentorstvo pri izradi seminarskih radova. Metode podučavanja vezane su za podučavanje analize i razumijevanja filma, ali i korištenja audiovizualnih materijala u nastavi. Kod studiranja stranog jezika važno je podučiti studente ne samo jeziku i lingvistici već i kulturološkim i umjetničkim posebnostima područja na kojima se određeni jezik govori. Studenti pogledaju filmove prije dolaska na nastavu, a na nastavi se analiziraju isječci iz filmova u kojima se obraća pozornost na filmski jezik, ali i kulturološke, povijesne i jezične fenomene koji se pojavljuju u filmovima. Tijekom predavanja studenti sudjeluju u diskusijama i dijelovi filmova zajednički se analiziraju. Kolegij je književno-filmološki pa je i metoda podučavanja interdisciplinarna. Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanjima se uz filmološku analizu više pažnje posvećuje kulturološkoj dimenziji odabranih filmova i autora. Budući da je kolegij namijenjen studentima stranog jezika, jednaka pozornost posvećena je kulturološkim, povijesnim, filmološkim i lingvističkim aspektima.
Metode ocjenjivanja
Na predavanjima se studente uvodi u osnove filmskog jezika i terminologiju na talijanskom jeziku. Kroz analizu filmskih inserata studenti uče osnovne pokrete kamere, kadrove, planove i montažu. To će im pomoći pri pisanju seminarskog rada. Na usmenom ispitu se ocjenjuje poznavanje povijesnog razvoja, teorijskog dijela vezanog za komediju kao žanr i mogućnost samostalne analize odgledanih filmova koje smo prethodno analizirali na satu. Kod ocjenjivanja uzimaju se u obzir pohađanje i sudjelovanje u nastavi, pismeni seminarski rad i završni usmeni ispit. Za vrijeme trajanja kolegija studenti moraju napisati jedan seminarski rad. Teme seminarskog rada vezane su za plan i program kolegija. Završna ocjena zbroj je tri ključna faktora u sljedećem omjeru: 50% usmeni ispit, 25% pohađanje nastave i zalaganje na satu (sudjelovanju u diskusijama, izlaganje seminarskog rada, i sl.), 25% pismeni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Magitti, Vincenzo, Lo schermo fra le righe. Cinema e letteratura del Novecento, 2007
 2. Manzoli, Giacomo, Cinema e letteratura, 2014
 3. Sabouraud, Frédéric; E. Mugellini, L'adattamento cinematografico, 2007
 4. L'ABC del linguaggio cinematografico. Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini, 2010
 5. Landi, Sebastiano, Cinema e letteratura: Leonardo Sciascia, 1995
Dopunska literatura
 1. Bazzocchi, Marco, I burattini filosofi. Pasolini dalla letteratura al cinema, 2010
 2. Gambacorti, Irene, Storie di cinema e letteratura: Verga, Gozzano, D'Annunzio, 2003
 3. La Magna, Francesco, Lo schermo trema: letteratura siciliana e cinema, 2010
 4. Gaudreault, André; D. Buzzolan, Dal letterario al filmico. Sistema del racconto, 2007
 5. Micciché, Lino, Luchino Visconti e il neorealismo, 2002
 6. Micciché, Lino, Cinema italiano: gli anni '60 e oltre, biblioteca Marsilio, Venezia, 2002
 7. Panella, Giuseppe, Pier Paolo Pasolini. Il cinema come forma della letteratura, 2009
 8. Saponari, Angela Bianca, Il cinema di Leonardo Sciascia: luci e immagini della vita, 2010
 9. Tassone A., Rizza G.,Tognolotti C., La sfida della verità. Il cinema di Francesco Rosi, 2005
 10. Tinazzi, Giorgio, La scrittura e lo sguardo: cinema e letteratura, 2010

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij