Talijanski jezik I 1.

Naziv
Talijanski jezik I 1.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36049
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A1 po ZEROJ-u.
Sadržaj
  1. Modul 1 – Ciao!: Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja
  2. Modul 1 – Ciao!: pozdravljanje i predstavljanje na talijanskom jeziku, talijanska abeceda, fonetika i fonologija, podjela riječi na slogove, obrada teksta, gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata
  3. Modul 1 – Ciao!: pozdravljanje i predstavljanje na talijanskom jeziku, talijanska abeceda, fonetika i fonologija, podjela riječi na slogove, obrada teksta, gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata
  4. Modul 2 – All'Universita': formalni i neformalni način obraćanja, kako tražiti informacije; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prezent indikativa pravilnih i nepravilnih glagola, tvorba množine imenica, pridjeva, odrađanih članova, naglasci u talijanskom jeziku, članovi), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kako napisati e-mail
  5. Modul 2 – All'Universita': formalni i neformalni način obraćanja, kako tražiti informacije; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prezent indikativa pravilnih i nepravilnih glagola, tvorba množine imenica, pridjeva, odrađanih članova, naglasci u talijanskom jeziku, članovi), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kako napisati e-mail
  6. Modul 2 – All'Universita': formalni i neformalni način obraćanja, kako tražiti informacije; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prezent indikativa pravilnih i nepravilnih glagola, tvorba množine imenica, pridjeva, odrađanih članova, naglasci u talijanskom jeziku, članovi), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kako napisati e-mail
  7. Modul 3 – E tu che cosa fai?: govoriti o načinu provođenja slobodnog vremena, kako izraziti nešto (čestitke nekomu, govoriti o ukusu); obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prezent nepravilnih glagola, modalni glagoli, prijedlog i član, posvojni pridjevi), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
  8. Modul 3 – E tu che cosa fai?: govoriti o načinu provođenja slobodnog vremena, kako izraziti nešto (čestitke nekomu, govoriti o ukusu); obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prezent nepravilnih glagola, modalni glagoli, prijedlog i član, posvojni pridjevi), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
  9. Modul 3 – E tu che cosa fai?: govoriti o načinu provođenja slobodnog vremena, kako izraziti nešto (čestitke nekomu, govoriti o ukusu); obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prezent nepravilnih glagola, modalni glagoli, prijedlog i član, posvojni pridjevi), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
  10. Modul 4 – In citta': opis nekog mjesta, grada, kako izraziti informacije; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prilog, uporaba priloga i pridjeva, čestica „ci“, perfekt, perfekt povratnih glagola), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
  11. Modul 4 – In citta': opis nekog mjesta, grada, kako izraziti informacije; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prilog, uporaba priloga i pridjeva, čestica „ci“, perfekt, perfekt povratnih glagola), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
  12. Modul 4 – In citta': opis nekog mjesta, grada, kako izraziti informacije; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (prilog, uporaba priloga i pridjeva, čestica „ci“, perfekt, perfekt povratnih glagola), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
  13. Modul 5 – Ma che ci fai ancora qui: govoriti o događajima iz prošlosti, govoriti o iskustvu stečenom u inozemstvu (volontarijat, studijska godina); obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (perfekt uz pomoćne glagole „imati“ i „biti“, prilozi, priložne oznake, prijelazni i neprijelazni glagoli), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, pisanje e-maila na temu putovanja, kraći prijevodi
  14. Modul 5 – Ma che ci fai ancora qui: govoriti o događajima iz prošlosti, govoriti o iskustvu stečenom u inozemstvu (volontarijat, studijska godina); obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (perfekt uz pomoćne glagole „imati“ i „biti“, prilozi, priložne oznake, prijelazni i neprijelazni glagoli), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, pisanje e-maila na temu putovanja, kraći prijevodi
  15. Modul 5 – Ma che ci fai ancora qui: govoriti o događajima iz prošlosti, govoriti o iskustvu stečenom u inozemstvu (volontarijat, studijska godina); obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (perfekt uz pomoćne glagole „imati“ i „biti“, prilozi, priložne oznake, prijelazni i neprijelazni glagoli), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, pisanje e-maila na temu putovanja, kraći prijevodi

Ishodi učenja
  1. odrediti kauzalni odnos u jednostavnim pisanim tekstovima koji se odnose na privatni i društveni život
  2. odgovoriti na jednostavna pitanja iz sfere privatnog i društvenog života
  3. voditi dijalog s pauzama na poznate teme
  4. usmeno opisati mjesto gdje živi, ljude koje poznaje te svakodnevne situacije povezane s poznatim temama
  5. pismeno sastaviti vrlo kratke testove na poznate teme ili teme od osobnog interesa
  6. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
  7. prepoznati jednostavne izraze koji se odnose na privatni i društveni život pod uvjetom da se govornici izražavaju polako i jasno
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena rezultat je kontinuaronoga praćenja i vrednovanja rada studenta tijekom semestra posredstvom stalnih kraćih pismenih i usmenih provjera, domaćih zadaća te, naposlijetku, uspješno položenoga završnoga pismenoga i usmenoga ispita.

Obavezna literatura
  1. Piotti D., De Savorgnani G., UniversItalia corso di italiano, Firenze, Alma Edizioni, 2007
  2. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000
  3. Jernej J., Konverzacijska talijanska gramatika, Zagreb, Školska knjiga, 2004
Dopunska literatura
  1. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
  2. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
  3. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008

Obavezan predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar