Talijanski jezik I 2.

Naziv
Talijanski jezik I 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36056
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A1/A2 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Modul 6 – Facciamo spese!: opisivanje i kupovanje odjeće, informiranje o cijenema, kako nekomu dati kompliment, govoriti o običajima; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (boje u talijanskom jeziku, pokazne zamjenice, slaganje participa prošlog sa zamjenicama, pridjev „bello“, zanaglasnice i prednaglasnice, partitivni član), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, pisanje sastava na temu rođendanski darovi, kraći prijevodi
 2. Modul 6 – Facciamo spese!: opisivanje i kupovanje odjeće, informiranje o cijenema, kako nekomu dati kompliment, govoriti o običajima; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (boje u talijanskom jeziku, pokazne zamjenice, slaganje participa prošlog sa zamjenicama, pridjev „bello“, zanaglasnice i prednaglasnice, partitivni član), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, pisanje sastava na temu rođendanski darovi, kraći prijevodi
 3. Modul 6 – Facciamo spese!: opisivanje i kupovanje odjeće, informiranje o cijenema, kako nekomu dati kompliment, govoriti o običajima; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (boje u talijanskom jeziku, pokazne zamjenice, slaganje participa prošlog sa zamjenicama, pridjev „bello“, zanaglasnice i prednaglasnice, partitivni član), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, pisanje sastava na temu rođendanski darovi, kraći prijevodi
 4. Modul 7 – Noi andavamo sempre...: govoriti o djetinjstvu, o običajima iz prošlosti, opis karaktera neke osobe, govoriti o obitelji; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (imperfekt, korištenje perfekta i imperfekta, superlativ, veznici quando, quindi, perche') obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
 5. Modul 7 – Noi andavamo sempre...: govoriti o djetinjstvu, o običajima iz prošlosti, opis karaktera neke osobe, govoriti o obitelji; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (imperfekt, korištenje perfekta i imperfekta, superlativ, veznici quando, quindi, perche') obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
 6. Modul 7 – Noi andavamo sempre...: govoriti o djetinjstvu, o običajima iz prošlosti, opis karaktera neke osobe, govoriti o obitelji; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (imperfekt, korištenje perfekta i imperfekta, superlativ, veznici quando, quindi, perche') obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata, kraći prijevodi
 7. Modul 8 – Da noi e’ festa!: govoriti o blagdanimai tradiciji, ugovoriti susret i sastanak, govoriti o vremenu; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (imperfekt, korištenje perfekta i imperfekta, modalni glagoli u perfektu i imperfektu, čestica „ne“) obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata,sastav, kraći prijevodi
 8. Modul 8 – Da noi e’ festa!: govoriti o blagdanimai tradiciji, ugovoriti susret i sastanak, govoriti o vremenu; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (imperfekt, korištenje perfekta i imperfekta, modalni glagoli u perfektu i imperfektu, čestica „ne“) obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata,sastav, kraći prijevodi
 9. Modul 8 – Da noi e’ festa!: govoriti o blagdanimai tradiciji, ugovoriti susret i sastanak, govoriti o vremenu; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (imperfekt, korištenje perfekta i imperfekta, modalni glagoli u perfektu i imperfektu, čestica „ne“) obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), pisanje diktata,sastav, kraći prijevodi
 10. Modul 9 – Cercasi, offresi, affittasi: opisi kuće, doma, davanje uputa, izražavanje želja, pretpostavki, ugovaranje sastanka; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (umanjenice, kondicional prezenta, glagol „sapere“, veznici „siccome“ i „perche'“) obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), oglasi u novinama, odgovor na oglas, pisanje diktata, sastav, kraći prijevodi
 11. Modul 9 – Cercasi, offresi, affittasi: opisi kuće, doma, davanje uputa, izražavanje želja, pretpostavki, ugovaranje sastanka; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (umanjenice, kondicional prezenta, glagol „sapere“, veznici „siccome“ i „perche'“) obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), oglasi u novinama, odgovor na oglas, pisanje diktata, sastav, kraći prijevodi
 12. Modul 9 – Cercasi, offresi, affittasi: opisi kuće, doma, davanje uputa, izražavanje želja, pretpostavki, ugovaranje sastanka; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (umanjenice, kondicional prezenta, glagol „sapere“, veznici „siccome“ i „perche'“) obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), oglasi u novinama, odgovor na oglas, pisanje diktata, sastav, kraći prijevodi
 13. Modul 10 – Avrei bisogno di un consiglio: govoriti o hrani, izražavanje mišljenja, govoriti o zdravlju; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (komparativ, pravilni i nepravilni oblici komparativa, imperativ, particip prezenta), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), članak o sportskim aktivnostima, pisanje diktata, sastav, kraći prijevodi
 14. Modul 10 – Avrei bisogno di un consiglio: govoriti o hrani, izražavanje mišljenja, govoriti o zdravlju; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (komparativ, pravilni i nepravilni oblici komparativa, imperativ, particip prezenta), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), članak o sportskim aktivnostima, pisanje diktata, sastav, kraći prijevodi
 15. Modul 10 – Avrei bisogno di un consiglio: govoriti o hrani, izražavanje mišljenja, govoriti o zdravlju; obrada gramatičkih, morfoloških i jezičnih struktura (komparativ, pravilni i nepravilni oblici komparativa, imperativ, particip prezenta), obrada teksta, slušanje autentičnog materijala (dijalog, intervju), članak o sportskim aktivnostima, pisanje diktata, sastav, kraći prijevodi

Ishodi učenja
 1. razjasniti često korištene izraze koji se tiču tema iz privatnog I društvenog života
 2. odrediti kauzalni odnos u jednostavnijim pisanim tekstovima koji se odnose na privatni i društveni život
 3. voditi jednostavne dijaloge s pauzama na poznate teme iz osobnog i društvenog života kao što su: kupovina, običaji, djetinjstvo, životne navike i stanovanje
 4. usmeno opisati koristeći se nizom jednostavnih izraza svakodnevne situacije povezane s poznatim temama iz osobnog i društvenog živ
 5. pismeno sastaviti kratke testove na poznate teme ili teme od osobnog interesa
 6. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, Firenze, Alma Edizioni, 2007
 2. P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000.
 3. Jernej J., Konverzacijska talijanska gramatika, Zagreb, Školska knjiga, 2004
Dopunska literatura
 1. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
 2. M. Deanović, J. Jernej, Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006.
 3. N. Zingarelli, Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar