Talijanski jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Talijanski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125397
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Ponavljanje obrađenih gramatičkih jedinica i usvojenog vokabulara iz prethodnog semestra kroz rad na kraćem stručnom tekstu. Vježbe i zadaci, podjela studenata u grupe kao poticaj za diskusiju putem međusobnog postavljanja pitanja i odgovora na temu teksta. Upute za domaću zadaću. Upute za izradu prezentacija izabranog teksta.
 2. Obrada glagolskog vremena futur jednostavni, slušanje audio materijala. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 3. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Usvajanje novog vokabulara i izraza. Provjera razumijevanja usvojene gramatičke jedinice. Poticaj na konverzaciju putem ponuđenih ilustracija, podjela studenata u grupe. Provjera prethodne domaće zadaće i priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 4. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Futur složeni, vježba. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Kraći stručni tekst, podjela studenata u grupe, obrada po odlomcima teksta. Domaća zadaća vezana uz tekst, provjera prethodne. Prezentacija izabranog teksta.
 5. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Vježbe i zadaci. Ponavljanje prepozicija, zadaci. Kraći tekst kao prijedlog čitanja i poticaj na diskusiju u obliku dijaloga studenata podijeljenih u grupe. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće, priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 6. Futur u svrhu pretpostavke, vježbe i zadaci. Provjera obrađenog teksta, poticaj na diskusiju putem postavljanja ključnih pitanja po odlomcima. Ključne riječi i ideje kao vodilje pismenog sažetka teksta. Prijedlog domaće zadaće i provjera prethodne. Prezentacija izabranog teksta.
 7. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Stjecanje i primjena novog proširenog vokabulara kroz leksičke vježbe i zadatke. Rad na tekstu kao primjena novog vokabulara. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće i priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 8. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena u indikativu kroz vježbe i zadatke. Kraći tekst na temu svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara. Isti tekst kao pismena obrada za sljedeću domaću zadaću te provjera i diskusija prethodne. Prezentacija izabranog teksta.
 9. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Obrada nove gramatičke jedinice, pluskvamperfekt. Pregled novog vokabulara. Vježbe i zadaci. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće te priprema sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 10. Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena leksička i gramatička znanja te širi vokabular. Obrada teksta putem ključnih odlomaka, ideja i riječi. Ponavljanje glagolskih vremena u indikativu i prepozicija. Domaća zadaća: priprema kraćeg teksta po izboru. Prezentacija izabranog teksta.
 11. Izabrani tekstovi studenata i njihovo samostalno prezentiranje. Komentar i diskusija o izlaganju. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja. Priprema kraće domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta.
 12. Izabrani tekstovi studenata i njihovo samostalno prezentiranje. Komentar i diskusija o izlaganju. Tekst i lekcije iz obvezatnog udžbenika. Vježbe i zadaci kao provjera usvojenog gradiva. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja. Provjera i diskusija prethodne domaće zadaće te priprema kraće sljedeće. Prezentacija izabranog teksta.
 13. Izabrani tekstovi studenata i njihovo samostalno prezentiranje. Komentar i diskusija o izlaganju. Tekst i lekcije iz obvezatnog udžbenika. Vježbe i zadaci u lekciji. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja. Provjera prethodne i priprema kraće sljedeće domaće zadaće. Prezentacija izabranog teksta.
 14. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja. Izabrani tekstovi studenata i njihovo samostalno prezentiranje. Komentar i diskusija o izlaganju. Pregled obrađenog gradiva u svrhu pripreme za završni ispit. Prezentacija izabranog teksta.
 15. Pregleda obrađenog i usvojenog gradiva u svrhu pripreme za završni ispit. Prezentacija izabranog teksta.

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na talijanskom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta na talijanskom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Poticanje studenata na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Upotreba slikovnog materijala kao sredstva poticanja konverzacije na stranom jeziku. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala. Poticanje samostalne diskusije na zadanu temu na stranom jeziku.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog znanja kroz pisanje domaćih zadaća, vježbanje usmene konverzacije, čitanje tekstova, pisanje sažetaka tekstova, provjera aktivnog sudjelovanja na nastavi te uspješnog rješavanja pismenih testova na kraju prvog i drugog semestra akademske godine.

Obavezna literatura
 1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma
 2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore
 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze
 4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze
 5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma
 6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
Dopunska literatura
 1. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga
 2. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma
 3. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.
 4. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij