Tečaj makedonskog jezika 1

Naziv
Tečaj makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37558
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Praktično ovladavanje makedonskim jezikom na usmenoj i pisanoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom makedonskoga jezika. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makeonskoga jezika
  2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom jeziku
  3. usmeno i pismenokomunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama
Metode podučavanja
Frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu) uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
  1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.
  2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.
  3. "Pravopis na makedonskiot literaturen jazik", 'Prosvetno delo'' , Skopje 1979.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  3. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  4. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar