Tečaj slovenskog jezika 1

Naziv
Tečaj slovenskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37563
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Praktično ovladavanje suvremenim slovenskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika i s osnovama funkcionalne sinteze. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Uvod i upoznavanje, popis studenata, upoznavanje sa strukturom kolegija i s literaturom Pojam slovenskog jezika i slovenski standardni jezik Grafijski sustav slovenskog književnog jezika (abeceda) Osnovne skupine fonema: samoglasnici i suglasnici Naglasno mjesto i naglasne oznake; akcenatske vježbe Poluglas (izgovor, položaj, redukcija)
 2. Suglasnici v i l (zapisivanje i izgovor) Izgovor suglasničkih skupova lj i nj Predmetci v in u Izgovor prijedloga s/z, k/h, v Vježbe zapisivanja i izgovora suglasnika
 3. Ponavljanje i utvrđivanje. Akcenatske vježbe na razini riječi i rečenice.
 4. Pregled gramatičkoga sustava slovenskoga jezika. Osnove morfološkoga sustava.
 5. Tema: 1. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: predstavljanje, upoznavanje, opis ljudi.
 6. Gramatičke strukture: glagolska vremena (prezent), zamjenice (osobne), padeži (nominativ).
 7. Gramatičke strukture: padeži (genitiv), prilozi.
 8. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: vrijeme i godišnja doba
 9. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: kalendar događaja i priredaba, praznici i slavlja.
 10. Gramatičke strukture: glavni i redni brojevi (izražavanje datuma), glagolska vremena (futur, perfekt).
 11. Konverzacijske vježbe
 12. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis mjesta.
 13. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis puta.
 14. Gramatičke strukture: zamjenica (posvojna), prilozi, prijedložni padežni izrazi.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. Student može govorno i pisno komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju semestra. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, kolokviji tijekom nastave, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2009.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. "Slovenski pravopis", Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič: "Slovenska slovnica", Maribor 2004.
 3. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.
 4. www.fran.si
 5. www.slovenscina.eu

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar