Tečaj slovenskog jezika 2

Naziv
Tečaj slovenskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37569
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika i s osnovama funkcionalne sinteze. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Tema: 4. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: dom, u posjetu.
 2. Gramatičke strukture: komparacija pridjeva, padeži (plural).
 3. Tema: 5. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: provođenje školskih praznika i godišnjeg odmora, činjenice o Sloveniji.
 4. Gramatičke strukture: glagolski vid, padeži (izražavanje smjera i prostora), red riječi u futuru.
 5. Tema: činjenice o Sloveniji; predstavljanje Hrvatske i činjenica o Hrvatskoj.
 6. Vježbe iz fonetike - naglašavanje.
 7. Tema: 6. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: škola, obrazovni program.
 8. Tema: učenje jezika; studentske razmjene (čitanje autentičnog teksta, vježbe za vokabular)
 9. Gramatičke strukture: red riječi u perfektu, infinitiv i supin, veznici.
 10. Gramatičke strukture: osobne zamjenice (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ).
 11. Tema: 7. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: posao, rad, zapošljavanje stranaca u Sloveniji.
 12. Gramatičke strukture: deklinacija riječi čovjek, dijete, modalni glagoli, kondicional.
 13. Tema: 8. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: mediji (internet, novine, radio, televizija).
 14. Gramatičke strukture: osobne zamjenice (lokativ, instrumental).
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. Student može govorno i pisno komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2009.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. "Slovenski pravopis", Ljubljana, 2003
 2. J. Toporišič: "Slovenska slovnica", Maribor 2004.
 3. www.fran.si
 4. www.slovenscina.eu

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar