Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)

Naziv
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
86844
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata sa općim značajkama, problemima i procesima vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva, kao i kontekstualizacija osmanske povijesti u hrvatskim, regionalnim, europskim i bliskoistočnim okvirima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Literatura. Periodizacija
 2. Osmanska osvajanja kao rat protiv nevjernika: ideologija gaze
 3. Stvaranje carstva i otpor centralizaciji
 4. Islam u Osmanskom Carstvu: pravovjerje i heterodoksija
 5. Država i nemuslimani
 6. Šerijat i kanun: pravo u Osmanskom Carstvu
 7. Raja i asker: društvena podjela
 8. Kršćani u osmanskoj službi
 9. Pravoslavna crkva
 10. Katolička crkva
 11. Židovi u Osmanskom Carstvu
 12. Islamizacija
 13. Vlasi i Juruci: nomadske i polunomadske grupe u Osmanskom Carstvu
 14. Porezna politika
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Poznavanje i razumijevanje temeljnih značajki osmanske vjerske, društvene i pravne povijesti
 2. Razumijevanje uloge ideologije gaze ili "svetog rata" u nastanku i razvoju osmanske države
 3. Razumijevanje uloge islamskog prava u osmanskom pravnom sistemu i državi
 4. Razumijevanje položaja vjerskih zajednica i problema funkcioniranja multikonfesionalnog društva
Metode podučavanja
Nastava će se održavati u obliku predavanja uz korištenje multimedijalnih sadržaja, a studenati se potiču da aktivno sudjeluju u nastavi (redovno čitanje nastavnih materijala, učestvovanje u diskusiji, kraće prezentacije, i sl.).
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju dolazaka na nastavu (10%), pojedinačnog sudjelovanja u nastavi (10%) te na temelju ocjene iz referata (20%) i pismenog ispita (60%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Halil Inalcik, Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300.-1600., prev. Dino Mujadžević (Zagreb: Srednja Europa, 2002)
 2. Ekmeleddin İhsanoğlu, ur., Historija Osmanske države i civilizacije, prev. Kerima Filan, Enes Karić i Amina Šiljak-Jesenković, sv. 1-2 (Sarajevo: Orijentalni institut, 2004) (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Benjamin Braude & Bernard Lewis, ur., Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, sv. 1-2 (New York – London, 1982)
 2. Halil İnalcık & Donald Quataert, ur., An Economic and Social History of the Ottoman Empire, sv. 1-2, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994)
 3. Suraiya Faroqhi, Sultanovi podanici: kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu, prev. Tatjana Paić-Vukić (Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008)
 4. Robert Mantran, ur., Istorija Osmanskog Carstva, prev. Ema Miljković-Bojanić (Beograd: Clio, 2002) (str. 13-527)
 5. Srećko M. Džaja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804., prev. Ladislav Z. Fišić, 2. izdanje (Mostar, Ziral, 1999)
 6. Adem Handžić, Studije o Bosni: Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda (Istanbul: IRCICA, 1994)
 7. Nenad Moačanin, Turska Hrvatska (Zagreb: Matica Hrvatska, 1999)
 8. Laszlo Hadrovics, Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću, prev. Marko Kovačević (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2000)
 9. Aleksandar Fotić, “Između zakona i njegove primene,” u: Aleksandar Fotić, ur., Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba (Beograd: Clio, 2005), 27-71
 10. Michael Ursinus, “Zur Diskussion um ʻMilletʼ im Osmanischen Reich,” u: Michael Ursinus, Quellen zur Geschichte des Osmanischen Reiches und Ihre Interpretation, (Istanbul: ISIS Press, 1994), 185-197

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar