Temelji kognitivne lingvistike

Naziv
Temelji kognitivne lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51690
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente upoznati s temeljnim postavkama kognitivne lingvistike koji je danas jedan od vodećih funkcionalnih poststrukturalističkih pravaca u lingvistici i koji je danas zajednički nazivnik mnogim raznorodnim, ali opet bliskim pristupima jeziku. Studente se upoznaje s s temeljnim pitanjima o odnosu jezika, uma, mišljenja te važnosti kulture u razumijevanju i tumačenju jezičnih struktura.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Sprega jezika, kategorizacije, kulture i društva
 3. Temeljne postavke kognitivne lingvistike: odnos prema TG gramatici i strukturalizmu
 4. Mjesto kognitivne lingvistike unutar kognitivne znanosti
 5. Utjelovljeni um u lingvistici
 6. Razvoj Američke lingvistike – sveza antropologije i lingvistike
 7. Kategorije i njihova načela strukturiranja
 8. Modeli prototipne organizacije kategorija
 9. Polisemija – enciklopedijski podaci kao sastavni dio leksičke strukture
 10. Sprega jezičnog i enciklopedijskog znanja:Fillmore (prizori i okviri) predodžbene sheme, konstruiranje značenja, perspektiva
 11. Strukture ljudskoga znanja: Profil, baza, domene, matriks
 12. Strukture ljudskoga znanja II: idealizirani kognitivni modeli
 13. Hijerarhijski (vertikalni) ustroj koncepata: Sheme i instance
 14. Konceptualne metafore: metafore i konceptualizacija emocija
 15. rezervni termin za neku od tema

Ishodi učenja
 1. Stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim kognitivnolingvističkimpitanjima
 2. Samostalno oblikovati zaključke o mjestu KL u odnosu na ostale lingvističkih disciplina.
 3. Nabrojiti temeljne pojmove kognitivne lingvistike
 4. Obrazložiti temeljne postavke o odnosu uma, jezika i mišljenja unutar KL.
 5. Obrazložiti odnos KL spram formalnih pristupa, nativizma i racionalističkih postavki u filozofiji
 6. Obrazložiti važnost jezičnih proučavanja (lingvistike) unutar kognitivne znanosti.
 7. Obrazložiti svezu temeljnih kognitivnih mehanizama i jezičnih struktura.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Lakoff, Georges. 1987. Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal About Mind. Chicago: University of Chicago Press
 2. Langacker, Ronald, W. 1987 Foundations of Cognitive Grammar. Stanford: Stanford University Press.
 3. Raffaelli; Ida. 2009. Značenje kroz vrijeme: Poglavlja iz dijakronijske semantike. Zagreb: Disput
 4. Taylor; John R. 2003. Cognitive Grammar. New York : Oxford University Press
 5. Žic-Fuchs; Milena.1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagreb: SOL
 6. Žic-Fuchs, Milena. 2009, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Globus
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar