Teorija književnosti: Derrida i književni tekst

Naziv
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131865
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s temeljnim problemima Derridaova pristupa književnom tekstu.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Derrida i Husserl (1). Problem inskripcije
 3. Derrida i Husserl (2). Prisutnost i différance
 4. Blanchot: fikcija i svjedočanstvo
 5. Problem mimeze. Mallarmé i tematologija
 6. Poe, Lacan, Derrida. Metafizika strukturalizma
 7. Aporije prijevoda. Rad tugovanja. Pojam singularnosti
 8. Glas (1): filozofija i književni tekst
 9. Glas (2): Genet, potpis, anagram
 10. Derrida i Ponge: problem supotpisa (Signéponge)
 11. Derrida i Celan: uništenje teksta (Schibboleth)
 12. Institucija književnosti (1): zakon i invencija
 13. Institucija književnosti (2): okvir, naslov, žanr
 14. Diseminacija i teorijska kompetencija
 15. Zaključne napomene. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovne pojmove Derridaove teorije teksta
 2. analizirati utjecaj Derridaovih radova na promjene u razumijevanju terminologije i metodologije znanosti o književnosti
 3. analizirati metodološke razlike između pojedinih Derridaovih tekstova o književnosti
 4. samostalno provesti istraživanje u nekom od užih područja kolegija te izložiti rezultate u pisanom obliku
 5. interdisciplinarno povezati znanja stečena na kolegiju s drugim društveno-humanističkim pristupima
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad, usmeni ispit, aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Derrida, Jacques (1992) Acts of Literature. New York & London: Routledge
 2. Derrida, Jacques (2007) Pisanje i razlika. Sarajevo – Zagreb: Šahinpašić
 3. Derrida, Jacques (1984) Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press
Dopunska literatura
 1. Derrida, Jacques (1986) Glas. Lincoln & London: University of Nebraska Press.
 2. Derrida, Jacques (2000) Demeure: Fiction and Testimony. Stanford: Stanford University Press
 3. Derrida, Jacques (2005) Sovereignties in Question. The Poetics of Paul Celan. New York: Fordham University Press
 4. Derrida, Jacques (2007) Psyche: Inventions of the Other. Volume I. Stanford: Stanford University Press
 5. Derrida, Jacques (1987) The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond. Chicago & London: The University of Chicago Press

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar