Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika

Naziv
Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
132093
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija ponuditi studentima osnove Jungove psihoanalitičke doktrine preko razjašnjavanja njezinih osnovnih kategorija te uputiti na raznolikost jungovske psihoanalitičke kritike. Kolegij uključuje predavanja (2 sata) koja će biti posvećena razjašnjavanju osnovnih pojmova psihoanalitičkog učenja Carla Gustava Junga: kolektivno nesvjesnog, arhetipova, jastva, individuacije, persone, sjenke, animusa i anime. Na seminaru (1 sat) će se tumačiti osnovni tekstovi predstavnika jungovske psihoanalitičke kritike uz osvrt na arhetipsku kritiku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje Uvodno predavanje
 2. Jungova analitička psihologija; suprotnost Freud-Jung; tumačenje snova C.G. Jung, Analitička psihologija i pogled na svijet C.G. Jung, O bivstvu snova
 3. Jungova analitička psihologija: nova teorija nesvjesnog - kolektivno nesvjesno C.G. Jung, Arhetipovi kolektivno nesvjesnog C.G. Jung, Lično i nadlično ili kolektivno nesvjesno
 4. Jungova analitička psihologija: temeljne pozicije i izvori - od ezoterije do kvantne fizike C.G. Jung, Značaj konstitucije i naslijeđa za psihologiju C.G. Jung, Instinkt i nesvjesno
 5. Osnovni pojmovi Jungove analitičke psihologije: persona, sjenka, jastvo/sebstvo, individuacija, animus, anima C.G. Jung, Anima i animus C.G. Jung, Funkcija nesvjesnog Fratarolli, Me and my Anima
 6. Jung između Istoka i Zapada; Jung i religija C.G. Jung, Joga i Zapad C.G. Jung, Razlika između istočnjačkog i zapadnjačkog mišljenja
 7. Jungovi psihološki tipovi i psihičke funkcije Daryl Sharp, Personality Types Andrew Samuels, Jung and Antisemitism
 8. Jungov utjecaj na psihoanalizu; današnji status Jungova učenja C.G. Jung, Sinkronicitet: načelo neuzročnog povezivanja Richard Noll, Liječenje psihoanalize poviješću
 9. Izobličenja Jungove analitičke psihologije u new age pokretu David Tacey, Jung and the New Age (dijelovi)
 10. Animus i anima u suvremenim rodnim teorijama; popularni jungizam arhetipa «divlje žene» Polly Young-Eisendrath, Gender and Contrasexuality: Jung's Contribution and Beyond C. Pinkola-Estés, Žene koje trče s vukovima (poglavlja 1, 2, 6)
 11. Jungovska psihoanalitička kritika: Jolande Jacobi, Marie-Louise von Franz, Erich Neumann, Andrew Samuels M.-L. von Franz, The Self-Affirmation of Man and Woman: A General Problematic Illustrated by Fairy Tales
 12. Marie Louise von Franz: jungovska čitanja bajki i mitova M.-L. von Franz, Antichrist or Merlin: A Problem Inherited from the Middle Ages M.-L. von Franz, The Problem of Evil in Fairy Tales
 13. Jungovska čitanja bajki: Snjeguljica, Trnoružica, Mala sirena M.-L. von Franz, The Feminine in Fairy Tales
 14. Arhetipska kritika: Northrop Frye N. Frye, „Polemički uvod“ (Anatomija kritike)
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Kategorizirati i tumačiti elemente pojmovne i metodološke aparature Jungove analitičke psihologije kao kulturalne teorije
 2. Objasniti razvoj jungovske teorije, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove
 3. Kritički usporediti pojmove i metode različitih teorijskih škola proizašlih iz Jungova učenja
 4. Analizirati i kritički prosuđivati postojeće interpretacije Jungovih djela
 5. Analizirati Jungove tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenoj tradiciji
 6. Kritički prosuđivati o statusu analitičke psihologije u europskom i svjetskom kontekstu
 7. Koristiti jungovsko pojmovlje u analizi književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
Metode podučavanja
Kolegij uključuje dva sata predavanja svaki tjedan i jedan sat seminara. Predavanje je organizirano tako da studenti moraju unaprijed pročitati predviđene tekstove te predavač sažima teze pojedinih tekstova, nakon čega se pristupa kritičkom osvrtu na njih. U taj su proces studenti uključeni svojim pitanjima i komentarima. Na seminaru su studenti podijeljeni u grupe od 6 te na vježbama pristupaju kritičkoj analizi pojedinog teksta.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka od 15 termina kolegija) te redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje predviđenih tekstova). Studenti mogu, također, preuzeti izborne zadatke kao što su: izrada jednog pisanog rada tijekom trajanja kolegija (ukupno 10-15 kartica teksta), pojedinačna ili grupna prezentacija teme, problema ili teksta u samom kolegiju. Ispit se polaže pismeno. Pismeni ispit sastoji se od 5 pitanja koja su napisana na temelju ispitne literature. Ukupna ocjena studentu povećava se ukoliko je preuzeo i uspješno izvršio neki od izbornih zadataka definiranih u programu kolegija. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta provodi se na temelju evaluacije na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Franz, Marie-Louise von, The Feminine in Fairy Tales, Boston & London: Shambhala, 1993, str. 1-35. Franz, M.-L. von, 1994, „Antichrist or Merlin: A problem Inherited from the Middle Ages“, u Archetypal Dimensions of the Psyche, Boston & London: Shambhala. Franz, M.-L. von, 1994, „The Problem of Evil in Fairy Tales“ , u Archetypal Dimensions of the Psyche. Franz, M.-L. von, 1994, „The Self-Affirmation of Man and Woman: A General Problematic Illustrated by Fairy Tales“, u Archetypal Dimensions of the Psyche. Fratarolli, Elio, 1997, „Me and my Anima“, u The Cambridge Companion to Jung, prir. P. Young-Eisendrath i T. Dawson, Cambridge University Press. Frye, Northrop, 1979, „Polemički uvod“, u Anatomija kritike, Zagreb: Naprijed. Jung, Carl Gustav, 1984, “Značaj konstitucije i naslijeđa za psihologiju“; „Instinkt i nesvjesno“; „O bivstvu snova“, u Dinamika nesvjesnog (Knjiga prva Odabranih djela C.G. Junga), Beograd: Matica srpska. Jung, Carl Gustav, 1984, „Lično i nadlično ili kolektivno nesvjesno“; „Arhetipovi kolektivno nesvjesnog“; „Anima i animus“, u O psihologiji nesvjesnog (Knjiga druga Odabranih djela C.G. Junga), Beograd: Matica srpska. Jung, Carl Gustav, 1984, „Analitička psihologija i pogled na svijet“, „Funkcija nesvjesnog“, u Duh i život (Knjiga treća Odabranih djela C.G. Junga), Beograd: Matica srpska. Jung, Carl Gustav, 1984, „Joga i Zapad“, „Razlika između istočnjačkog i zapadnjačkog mišljenja“, u Psihološke rasprave (Knjiga četvrta Odabranih djela C.G. Junga), Beograd: Matica Srpska. Jung, Carl Gustav, 1989, „Sinkronicitet: načelo neuzročnog povezivanja“, u C.G Jung i W. Pauli, Tumačenje prirode i psihe, Zagreb: Prosvjeta. Noll, Richard, 1997, „Liječenje psihoanalize poviješću“, Zbornik Trećeg programa Hrvatskog radija, 51-52. Pinkola-Estés, Clarissa, 2004, Žene koje trče s vukovima: mitovi i priče o arhetipu divlje žene (Uvod; poglavlja 1, 2 i 6), Zagreb: Algoritam. Samuels, Andrew, 1994, „Jung and Antisemitism“, The Jewish Quarterly (proljeće 1994) Sharp, Daryl, 1987, Personality Types: Jung's Model of Typology, University of Toronto Press, str. 9-36. Tacey, David, 2001, Jung and the New Age, New York & London: Brunner-Routledge, str. 1-73. Young-Eisendrath, Polly, 1997, „Gender and Contrasexuality: Jung's Contribution and beyond“, u The Cambridge Companion to Jung, prir. P. Young-Eisendrath i T. Dawson, Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Hark, Helmut, 1998, Leksikon osnovnih jungovskih pojmova, Beograd: Dereta. Jung, Carl Gustav, 2004, Sjećanja, snovi i razmišljanja, Zagreb: Fabula nova. Solar, Milivoj, 1992, „Jungovo učenje o mitu“; „Mit i književnost - Frye: književnost i arhetipovi“, u Edipova braća i sinovi, Zagreb: Naprijed, str. 85-100; 173-186. Stevens, Anthony, 2007, Jung, Zagreb: BTC Šahinpašić. The Cambridge Companion to Jung, 1997, prir. P. Young-Eisendrath i T. Dawson, Cambridge University Press. www.cgjungpage.org

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij